b) Oddziały rejonowe niezależnie od zadań spełnianych w zakresie spółdzielni produk- cyjnych i ludności wiejskiej analogicznych, takich jak placówki pełnomocnika w zasięgu obsługiwanego rejonu (kilka powiatów) finansowały i kontrolowały inwestycje i kapi- talne remonty państwowych przedsiębiorstw rolnych; kredytowały i kontrolowały działalność eksploatacyjną przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego; prowadziły administrację kredytów inwestycyjnych; prowadziły czynności operacyjno-księgowe.

c) Oddziały wojewódzkie w zakresie swojego rejonu spełniały analogiczne czynności jak oddział rejonowy oraz dodatkowo pełniły funkcję nadzoru i kontroli nad podległymi oddziałami rejonowymi i placówkami pełnomocników.

d) Centrala pełniła funkcję koordynacyjną, instruktażową, nadzoru i kontroli wobec pod- ległych oddziałów i placówek pełnomocników.

Zakres działalności

W połowie 1953 r. nastąpiły dalsze zmiany w bankowości polskiej, które objęły również Bank Rolny. W wyniku reorganizacji BR został przekształcony w inwestycyjny bank spe- cjalny dla rolnictwa i leśnictwa. Część swojej działalności BR przekazał Narodowemu Bankowi Polskiemu, było to m.in.: finansowanie i kontrola gospodarki eksploatacyjnej przedsiębiorstw podległych Mini- sterstwu Rolnictwa i Leśnictwa, pośrednie kredytowanie w zakresie kredytu krótkoterminowego indywidualnych gospo- darstw chłopskich, uprawnienia i obowiązki Centrali gminnych kas spółdzielczych, administrację niektórych funduszów państwowych (akcja siewna 1945 1948, import koni, UNRRA). Ponadto bank przekazał Radom Narodowym administrację Państwowego Funduszu Ziemi43.

Natomiast w gestii Banku Rolnego znalazło się: finansowanie i kontrola inwestycji rolnych i leśnych prowadzonych przez przedsiębior- stwa i jednostki podległe Ministerstwu Rolnictwa i Leśnictwa: państwowe gospodarstwa rolne (PGR), finansowanie i kontrola kapitalnych remontów państwowych przedsiębiorstw rolnych i leśnych, kredytowanie i kontrola inwestycji rolniczych spółdzielni produkcyjnych, kredytowanie i kontrola długoterminowych nakładów produkcyjnych, udzielanie długoterminowych kredytów skonwertowanych, scaleniowych i specjalnych dla rolników spółdzielni produkcyjnych, kredytowanie ludności wiejskiej,

43. Ibidem, s. 25.

119H I S T O R I A B G Ż