kredytowanie i kontrola gospodarki eksploatacyjnej, inwestycji i kapitalnych remontów wszystkich przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego podporządkowanych Mini- sterstwu Rolnictwa, niektórych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego pod- ległych Ministerstwu Budownictwa Miast i Osiedli oraz biur projektowych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Leśnictwa44. Do zadań BR należało również gromadzenie środków inwestycyjnych i środków na kapi- talne remonty państwowych przedsiębiorstw rolnych i leśnych oraz środków funduszy niepodzielnych rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także sprawowanie kontroli nad terminowym odprowadzaniem środków oraz ich wykorzystaniem. Równocześnie BR dokonywał rozliczeń związanych z finansowaniem inwestycji i kapitalnych remontów oraz rozliczeń w zakresie gospodarki eksploatacyjnej przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego finansowanych przez Bank45.

Bank Rolny sukcesywnie rozszerzył zakres i poprawił metody kontroli bankowej. W ramach stałej kontroli bankowej wprowadzono: kontrolę koncentracji nakładów inwestycyjnych, kontrolę kosztorysów, kontrolę dóbr inwestycyjnych, kontrolę zleceń roboczych, kontrole biur projektowych, kontrolę wykonywania planów oddawania obiektów do użytku oraz znacznie pogłębiono i rozszerzono bezpośrednią kontrolę na budowach, wprowa- dzono kompleksowe badanie całokształtu działalności inwestycyjnej inwestorów46.

Od 1956 r. wprowadzono wiele nowych form państwowej pomocy finansowej dla spół- dzielni produkcyjnych, których realizacja znacznie obciążała aparat BR. Dotyczyło to m.in.: nowych zasad kredytowania inwestycji spółdzielni produkcyjnych, zasad opłacania robocizny członków spółdzielni produkcyjnych i zasad zapożyczania własnych środków inwestycyjnych spółdzielni na cele produkcyjne47. Uruchomiono dla spółdzielni nowe kredyty długoterminowe na nakłady produkcyjne i kredyty specjalne. Bankowi Rolnemu zlecono również wypłatę i kontrolę zużycia dotacji budżetowych na budownictwo zespo- łowe, przeprowadzenie umorzeń kredytów zaciągniętych na budowę pierwszej obory, chlewni i owczarni, przeprowadzenie akcji komasacji zaległych zobowiązań niektórych spółdzielni produkcyjnych48.

Działalność finansowo-kredytowa BR była pokrywana z różnych środków, w zależności od jej rodzaju. Źródło finansowania inwestycji scentralizowanych pochodziło z budżetu cen-

44. Ibidem, s. 25 26.

45. Ibidem, s. 26.

46. Ibidem, s. 27.

47. Ibidem, s. 30 31.

48. Ibidem, s. 31.

121H I S T O R I A B G Ż