Niestety od 1961 r. samodzielność Związku i spółdzielni w zakresie gospodarki finan- sowej, w tym szczególnie funduszy samopomocowych, była stopniowo ograniczana. Sprzyjała temu pogłębiająca się deficytowość spółdzielni, która była pokrywana dota- cjami budżetowymi stanowiącymi pomoc finansową dla drobnego rolnictwa. Od 1965 r. ponownie objęto państwowym planem kredytowym własną działalność kredytową spółdzielni, w tym również zleconą w ramach pomocy finansowej państwa. Natomiast w 1974 r. minister finansów określił zakres, zasady i kierunki dla wszystkich rodzajów działalności bankowej, którą kształtował Bank Rolny. Rola Centralnego Związku została ograniczona do pośrednictwa w sprawach bankowych pomiędzy spółdzielniami a Mini- sterstwem Finansów i państwowym systemem bankowo-kredytowym69.

Przekształcenie Banku Rolnego

Na początku 1970 r. miały miejsce kolejne zmiany w organizacji bankowości w Polsce. Od 1 stycznia 1970 r. przestał działać Bank Inwestycyjny od tego momentu Bank Rolny stał się bankiem branżowym dla rolnictwa i leśnictwa i zajmował się kompleksowym kredy- towaniem tych gałęzi gospodarki, zarówno w sferze inwestycyjnej, jak i eksploatacyjnej70.

Bank Rolny swoją działalność zakończył w 1975 r. Jego przekształcenie w Bank Gospo- darki Żywnościowej było wynikiem wprowadzenia w życie nowego prawa bankowego.

Mirosław Kłusek

69. Ibidem, s. 72.

70. F. Skalniak, op. cit., s. 85.