Bank Gospodarki Żywnościowej (1975 2000)

Powstanie Banku Gospodarki Żywnościowej

Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) powstał w 1975 r. w wyniku połączenia Central- nego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych (CZSOP) i Banku Rolnego. W momencie powstania BGŻ jego udziałowcami był Skarb Państwa (54%) oraz 1663 Banki Spółdzielcze (46%). W tym samym czasie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe uzy- skały możliwość używania wspólnej nazwy Banki Spółdzielcze (BS). Było to wynikiem ciągle poszerzającej się oferty usług bankowych wykonywanych przez te podmioty71.

BGŻ przejął pasywa i aktywa Banku Rolnego i CZSOP (stan na 30 czerwca 1975 r.). W BGŻ zostały utrzymane zasady ewidencji księgowej i plan kont obowiązujący w Banku Rolnym. BGŻ przejął również z Banku Rolnego kredyty obrotowe i inwestycyjne jednostek gospo- darki uspołecznionej, pozostałości środków na rachunkach rozliczeniowych i bieżących tych jednostek oraz salda ich środków inwestycyjnych i funduszy specjalnego przezna- czenia.

Zakres działalności BGŻ mocno ograniczony prawem

Rozwój banku był w znacznym stopniu ograniczony przepisami prawa. Zgodnie z przepi- sami podatek dochodowy od zysku BGŻ wynosił 80%, a od zysku banków spółdzielczych 65%. Tak wysokie stawki opodatkowania w znacznym stopniu ograniczały możliwości zwiększania kapitałów własnych przez BGŻ i BS. Niestety statut BGŻ nie pozwalał na wiele samodzielności. Zgodnie z nim minister finansów pełnił funkcję nadzorczą wobec banku, a prezesa BGŻ powoływał i odwoływał premier. Jedynymi organami samorządo- wymi byli: dla banków spółdzielczych Krajowy Zjazd Delegatów BS, a dla Banku Gospo- darki Żywnościowej Krajowa Rada BGŻ72.

71. Dz.U. 1975, nr 20, poz. 108. Archiwum Banku Gospodarki Żywnościowej (ABGŻ), sygn. 1392, Rys historyczny. Dokumenty znajdujące się w jednostkach ABGŻ często nie mają tytułów i nie są paginowane.

72. ABGŻ, sygn. 1392, Rys historyczny.

137H I S T O R I A B G Ż