i spółdzielni wchodzących w zakres obsługi finansowo-kredytowej rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego oraz leśnictwa. W ramach nowej organizacji w Centrali BGŻ zostały powołane wyspecjalizowane departamenty do obsługi jednostek gospodarki uspołecz- nionej i banków spółdzielczych oraz departamenty zajmujące się problematyką zarówno oddziałów wojewódzkich, jak i banków spółdzielczych. W ramach organizacji Centrali nastąpiła koncentracja służby rewizyjnej banku.

Równolegle z zadaniami związanymi z reformą BGŻ, zmianą charakteru jego pracy i zwięk- szenia zadań wiele wysiłku włożono w zapewnienie realizacji merytorycznych zadań banku zwłaszcza w zakresie jego współdziałania w intensyfikacji produkcji i przemian w rolnictwie, podnoszenia efektywności gospodarowania przedsiębiorstw przemysło- wych, budowlanych, rolnych i leśnych, wzmocnienia dyscypliny realizacji planu inwesty- cyjnego, rozliczeń itp., skutecznego wypełniania funkcji centralnego związku w stosunku do BS oraz doskonalenia organizacji i metod pracy banku76.

Obsługa jednostek gospodarki uspołecznionej oraz nadzór nad działalnością BS zostały skoncentrowane w oddziałach wojewódzkich BGŻ. Natomiast do podstawowych zadań banków spółdzielczych należały: obsługa obrotów pieniężnych ludności wiejskiej oraz kredytowanie i sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych. Zmianie uległa również struktura źródeł finansowania działalności kredytowej BGŻ. Niedobór środków był pokry- wany zwiększonym kredytem refinansowym NBP77.

Obsługa finansowo-kredytowa jednostek państwowych i spółdzielczych

W połowie lat 80. XX w. nastąpiły zmiany w zarządzaniu Państwowymi Przedsiębior- stwami Gospodarki Rolnej (PPGR). Do tych zmian dostosował się również BGŻ. Bank szczególną uwagę zwracał na racjonalne wykorzystanie ziemi, szybkie włączenie do produkcji gruntów przejmowanych przez PPGR, poprawę efektywności wykorzystywania środków obrotowych i trwałych, pełną realizację zadań produkcyjnych wyznaczonych dla przedsiębiorstw i zjednoczeń oraz na prawidłowość przebiegu procesu inwestycyjnego78.

Działalność społeczno-wychowawcza

W początkowym okresie istnienia BGŻ jego działalność nie ograniczała się jedynie do spraw bankowych. Bank wspierał również działalność społeczno-wychowawczą. Na przestrzeni lat 1975 1979 w bankach spółdzielczych funkcjonowało 1425 Zespołów Pracy Kobiet i 522 Zespoły Pracy Młodzieży, często współpracujących z innymi spółdziel-

76. Ibidem.

77. Ibidem.

78. Ibidem.

141H I S T O R I A B G Ż