niami działającymi na wsi. Zespoły te zajmowały się organizacją konkursów, odczytów, pogadanek, pokazów itp. Zespoły Pracy Młodzieży wspólnie z Ludowymi Zespołami Spor- towymi organizowały imprezy sportowe, kulturalno-oświatowe, turystyczne olimpiady wiedzy i konkursy o tematyce bankowej. W tym czasie BGŻ był również zaangażowany w opiekę nad spółdzielniami uczniowskimi, szczególnie Szkolnymi Kasami Oszczędno- ściowymi (SKO). Na koniec 1979 r. w Polsce działało około 12 tys. SKO79.

BGŻ w latach 1982 1989

Na przełomie lat 1980 1981 w związku z kryzysem politycznym, społecznym i gospo- darczym w Polsce rozpoczęła się reforma ustrojowa. Był to okres poszukiwania przez polską spółdzielczość bankową swojego miejsca i nowych rozwiązań w kształtującej się nowej rzeczywistości politycznej, społecznej i gospodarczej. W środowisku działaczy i pracowników spółdzielczości bankowej trwała dyskusja dotycząca problematyki dzia- łalności spółdzielczości bankowej we współdziałaniu w realizacji polityki rolnej80.

II Krajowy Zjazd Delegatów Banków Spółdzielczych przyjął uchwałę wypowiadającą się miedzy innymi za utrzymaniem państwowo-spółdzielczej formy prawnej i organizacyjnej BGŻ, zastrzegając przy tym, że musi to być organizacja funkcjonująca na innych od dotychczas, zreformowanych zasadach, uwzględniająca przede wszystkim samorząd- ność i kolegialność w działalności banków spółdzielczych 81. Ponadto w uchwale doma- gano się zwiększenia autonomii spółdzielczości bankowej. II Zjazd Krajowy zaaprobował przedłożoną na nim propozycję zmian w ówczesnej ustawie Prawo bankowe i w statucie BGŻ.

W 1982 r. wprowadzono zmiany do Prawa bankowego oraz uchwalono nowe Prawo spół- dzielcze.

Według przepisów ustawy Prawo bankowe nowy statut BGŻ wymagał uprzedniego uzgod- nienia z Radą Banków. Był to nowy organ utworzony przy NBP jako ciało koordynacyjne i konsultacyjne. Ustawa ta stwarzała również możliwość powoływania innych banków państwowo-spółdzielczych, co nie zostało nigdy wykorzystane. Prezesa banku powoływał i odwoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek Rady Banku, a wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu wybierała i odwoływała Rada Banku na wniosek Prezesa82.

Ponadto ustawa ta zliberalizowała decyzyjność w zakresie ustalania stóp procentowych, prowizji i opłat stosowanych przez banki. Od momentu jej wydania do decyzji prezesa

79. Kalendarium. 25 lat współpracy Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z Bankami Spółdzielczymi, Warszawa 2000, s. 15 16.

80. ABGŻ, sygn. 1392, Rys historyczny.

81. Ibidem.

82. Ibidem.

20 LISTOPADA 1986 R. UROCZYSTE POSIEDZENIE KRA JOWEJ

RADY I ZARZĄDU BANKU BGŻ, STANOWIĄCE PUNKT KULMINACYJNY

OBCHODÓW JUBILEUSZU 125 LECIA POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

20 NOVEMBER 1986 - THE SOLEMN MEETING OF NATIONAL COUNCIL

AND OF MANAGEMENT BGZ, DETERMINING CULMINATION POINT

OF THE FESTIVITIES OF THE 125TH ANNIVERSARY OF THE POLISH

CO-OPERATIVE MOVEMENT

143H I S T O R I A B G Ż