dokonywanie w imieniu zrzeszenia krajowego lokat i pozyskiwanie środków finanso- wych na rynkach pieniężnych krajowych i zagranicznych, otwieranie placówek zagranicznych banku krajowego i dokonywanie międzynarodo- wych operacji finansowych, rozwijanie działalności komercyjnej zrzeszenia przez określanie preferowanych pro- duktów bankowych, reklamę, marketing i analizy ekonomiczne, opracowywanie dla zrzeszenia procedur bankowych, systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnej, kontrolowanie sytuacji finansowej zrzeszonych banków regionalnych, odprowadzanie rezerw obowiązkowych za zrzeszone banki regionalne do NBP, organizowanie systemu szkoleń zawodowych kadry pracowniczej zatrudnionej w zrze- szonych bankach regionalnych oraz bankach spółdzielczych, reprezentowanie zrzeszonych banków wobec władz polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, zaciąganie kredytu refinansowego w NBP na rzecz zrzeszonych banków 90.

Przekształcenie BGŻ w spółkę akcyjną

Zgodnie z ustawą z 1994 r. państwowo-spółdzielczy BGŻ został przekształcony w spółkę akcyjną. 9 września 1994 r. minister finansów w uzgodnieniu z prezesem NBP nadał spółce BGŻ S.A. statut oraz powołał pierwszy Zarząd i Radę Banku. Przekształcenie BGŻ w spółkę akcyjną poprzedzało zebranie oświadczeń od banków spółdzielczych o wyra- żeniu chęci przekształcenia posiadanych udziałów BGŻ w akcje BGŻ S.A. Z 1650 banków spółdzielczych działających w Polsce 74% wyraziło taką wolę i tym samym stało się założycielami BGŻ S.A. Udziały tych banków zostały zamienione na akcje BGŻ S.A., które później zostały zamienione na akcje właściwego banku regionalnego. W konsekwencji akcje BGŻ S.A. objęły banki regionalne. Pozostałe 428 banków spółdzielczych, które nie wyrażały chęci przekształcenia swoich udziałów w akcje BGŻ S.A., zgodnie z ustawą otrzymało zwrot swoich udziałów w zwaloryzowanych wielkościach, co spowodowało, że udział Skarbu Państwa w BGŻ S.A. wzrósł z 54% do prawie 66% kapitału akcyjnego91.

Bilans zamknięcia BGŻ stał się równocześnie bilansem otwarcia BGŻ S.A. W dniu powo- łania BGŻ S.A. (9 września 1994 r.) jego kapitał akcyjny wynosił 22 895 400 zł i dzielił się na 150 881 akcji imiennych serii A, których właścicielem był Skarb Państwa, oraz 78 073 akcji imiennych serii B należących do banków spółdzielczych. Wartość nominalna jednej akcji BGŻ S.A. wynosiła 100 zł92.

90. Dz.U. 1994, nr 80, poz. 369. ABGŻ, sygn. 1392, Rys historyczny. Kalendarium , op. cit., s. 50 52

91. ABGŻ, sygn. 1289, BGŻ Raport 1994. Kalendarium , op. cit., s. 60.

92. Ibidem.

153H I S T O R I A B G Ż