Próby dokapitalizowania banku

Pod koniec lat 80. oraz początku lat 90. XX w. BGŻ znalazł się w trudnej sytuacji finansowej i wymagał dokapitalizowania. Według audytu za 1992 r. przeprowadzonego przez firmę Arthur Andersen kwota dokapitalizowania została określona na 1,6 mld zł. Pod koniec grudnia 1995 r. Zarząd BGŻ S.A. przyjął i przedłożył Prezesowi NBP Program Dosto- sowań Strukturalnych i Uzdrowienia Sytuacji Finansowej BGŻ S.A. . Program naprawczy BGŻ S.A. zaakceptowany przez NBP składał się z dwóch podprogramów: obejmującego prywatyzację banku i odzyskanie pełnej wiarygodności oraz doprowadzenia do uzyskania parametrów zapewniających pełne bezpieczeństwo dla gromadzonych środków.

Niestety podejmowane próby dokapitalizowania BGŻ S.A. nie powiodły się i jedynym realnym sposobem realizacji programu naprawczego było wykorzystywanie wypraco- wanych zysków na pokrywanie strat i zwiększanie funduszy własnych. Wypracowane zyski netto oraz środki z funduszu rezerwowego przeznaczone przez BGŻ S.A. w latach 1995 1999 na realizację zadań wynikających z programu naprawczego przyczyniły się do zmniejszenia straty z lat ubiegłych z 3173,6 mln zł do 595,6 mln zł. BGŻ S.A. w latach 1995 1999 wypracował łączny zysk brutto na kwotę 1689,9 mln zł. W tym czasie również utworzył rezerwę na odłożony podatek dochodowy od osób prawnych na sumę 505 mln zł, która nie była przewidziana w programie naprawczym. Dzięki realizacji programu naprawczego nastąpiła zdecydowana poprawa jakości portfela kredytowego. Wszystko to przyczyniło się do wypracowania przez BGŻ S.A. w 1999 r. zysku netto na kwotę 406,2 mln zł. Zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez NBP w czerwcu 2000 r. miała się zakończyć realizacja programu naprawczego i pokryć w pełni stratę z at ubiegłych, osiągając 8% współczynnik wypłacalności93.

Mirosław Kłusek

93. ABGŻ, sygn. 1294, Bank Gospodarki Żywnościowej Raport Roczny 1996; sygn. 1295, Bank Gospodarki Żywnościowej Raport Roczny 1997. Kalendarium , op. cit., s. 65 66.