Paribas w Polsce

Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas) w 1995 r. otworzył w Warszawie przedstawicielstwo, którym kierował Andrzej Mauberg. W poprzednich latach Paribas brał udział w wielu projektach doradczych, w tym w prywatyzacji Banku Śląskiego (1994). Bank był tez zaangażowany w liczne transakcje doradcze i finansowe dla wielu z największych Polskich spółek takich jak PKN Orlen, PGNiG i KGHM

BNP Paribas Bank Polska ma trojakie korzenie: polskie, belgijskie i francuskie. Ze strony polskiej przez Krakowskie Towarzystwo Bankowe, ze strony belgijskiej przez Société Générale de Banque (później BNP Paribas Fortis) i ze strony francuskiej przez Banque Nationale de Paris (BNP). Można także dodać domieszkę amerykańską (First Polish American Bank, czyli Pierwszy Polsko-Amerykański Bank) i niemiecką (Dresdner Bank). W ciągu 20 lat i po licznych przeobrażeniach te wątki się zbiegły i powstał BNP Paribas Bank Polska, który niedawno połączył się z Bankiem BGŻ, tworząc Bank BGŻ BNP Paribas.

SPOJRZENIE ZE STRONY FRANCUSKIEJ: OD BNP DO BNP PARIBAS BANKU POLSKA

W połowie lat 70. XX w., kiedy sytuacja gospodarcza na świecie podlegała głębokim prze- kształceniom (wzrost cen ropy naftowej i surowców, osłabienie międzynarodowego sys- temu walutowego), Banque Nationale de Paris (BNP) prowadził politykę obecności we wszystkich częściach świata. Z końcem 1975 r. Pierre Ledoux, prezes BNP, otworzył przed- stawicielstwo banku w Warszawie. Wraz z otwartym tego samego roku przedstawiciel- stwem w Moskwie były to pierwsze placówki banku w Europie Wschodniej. W kolejnych latach BNP otworzył przedstawicielstwa w wielu innych krajach, czemu towarzyszyła intensyfikacja międzynarodowej wymiany handlowej tego regionu z Francją. Rozwój relacji pomiędzy BNP a państwami Europy Wschodniej wpisywał się w przedłużenie poro- zumień helsińskich (sierpień 1975 r.), których pewne postanowienia miały na celu zachę- canie do współpracy gospodarczej między blokiem wschodnim a państwami zachodnimi.

Partnerstwo między Dresdner Bankiem a BNP

Obecność BNP w państwach Europy Wschodniej nabrała nowego wymiaru, począwszy od 1989 r. wraz z nawiązaniem partnerstwa z Dresdner Bankiem, którym kierował René Thomas. Przedstawicielstwa obu banków w Polsce pracowały wspólnie. PRZEDSTAWICIELSTWO BNP W 1977 R.

BNP REPRESENTATIVE OFFICE IN 1977

181P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A