kredyt konsorcjalny w wysokości 466 mln zł dla Telekomunikacji Polskiej (1998), program obligacji ze zmiennym oprocentowaniem w wysokości 200 mln zł dla Zakładów Cementowo-Wapienniczych Nowiny S.A. (1999), program papierów komercyjnych w wysokości 100 mln zł dla Zakładów Cemen- towo-Wapienniczych Nowiny S.A. (2000), program papierów komercyjnych w wysokości 150 mln zł dla firmy Castorama (2000).

W 1999 r. spółka joint-venture miała w Polsce sześć oddziałów: w Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

BNP przekształca się w BNP Paribas Polska

Partnerstwo pomiędzy bankiem BNP (który stał się BNP Paribas) a Dresdner Bankiem dobiegło końca w 2000 r. Po nabyciu przez BNP Paribas części Dresdner Banku polska spółka joint-venture stała się bankiem BNP Paribas Polska S.A., którym kierował Yves Drieux. Nowy podmiot kontynuował dotychczasową działalność, obsługując klientów europejskich i polskich, a także rozwijał działalność w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi.

Zakończenie partnerstwa pomiędzy BNP a Dresdner Bankiem spowodowało jednak pro- blemy. Jacques Przybylak, kierujący wtedy działalnością operacyjną banku, wspomina wyzwania, jakim musiał stawić czoła:

Dostaliśmy sześć miesięcy na odłączenie się od platformy Dresdner Banku i wpro- wadzenie nowego systemu rachunkowości i zarządzania ryzykiem. Migrację na nową platformę udało się przeprowadzić w rekordowym czasie dzięki wsparciu zespołów z Londynu. Poza tym musieliśmy w działalności operacyjnej zarządzać całkowicie wyjąt- kową sytuacją, ponieważ prawie wszyscy pracownicy złożyli wypowiedzenia. Stopniowo odbudowaliśmy zespół profesjonalistów na wysokim poziomie, doskonale zintegrowanych z regionalną organizacją rynków BNP Paribas. Oni pomogli nam wznowić intensywną aktywność na rynkach obligacji, instrumentów pochodnych, transakcji walutowych for- ward, instrumentów typu futures w ramach jednostki Grupy specjalizującej się w trans- akcjach złotówkowych.

Liczba oddziałów wzrosła do trzech (Warszawa, Katowice i Poznań) i bank działał w ści- słej współpracy z innymi podmiotami Grupy obecnymi w Polsce: Arval, Cardif, BNP Paribas Lease oraz Cetelem. Wyniki mocno się poprawiły. W 2002 r. bank ogłosił wskaźnik ren- towności kapitału własnego na poziomie 14%. Bankiem kierowali wówczas Jean-Claude Chaval (nadzorujący region) i Andrzej Mauberg (prezes Zarządu).

Wśród klientów banku były wielkie przedsiębiorstwa, banki i instytucje finansowe, a także małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2003 r. bank poszerzył swoją ofertę produk- tową o usługi zarządzania środkami pieniężnymi, finansowania handlu i zabezpieczania ryzyka. Wskaźnik rentowności kapitału własnego dalej rósł, aby osiągnąć poziom 18%.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej

Po upadku muru berlińskiego Polska zaczęła szybko zbliżać się do Unii Europejskiej. To zbliżenie było w pierwszej kolejności odpowiedzią na potrzebę określenia politycznej tożsamości Polski, która pragnęła odzyskać swoje miejsce w Europie. Odpowiadało ono również na potrzeby gospodarcze, ponieważ rozwiązanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) w 1991 r., wiązało się z utratą tradycyjnych klientów z państw socjalistycznych.

Wniosek o członkostwo w UE złożono w 1994 r., a negocjacje rozpoczęły się w 1998 r. W Polsce proces przystępowania do UE wiązał się z przeprowadzeniem referendum, które odbyło się 7 8 czerwca 2003 r. 77,45% wyborców opowiedziało się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej.

SIEDZIBA BNP-DRESDNER BANKU W 1999 R.

HEAD OFFICE OF BNP-DRESDNER BANK IN 1999

185P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A