Bank w czasach cyfrowych

W pierwszych latach XXI w. Fortis Bank Polska sprzedał stronę internetową Planet, która była zasadniczo witryną instytucji, a także stronę pozwalającą na realizację transakcji bankowych.

Aplikacje na telefony komórkowe

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. sytuacja makroekonomiczna dodatkowo się poprawiła. Nastąpiło przyspieszenie wzrostu gospodarczego (5,4%), pełna liberalizacja handlu zagranicznego, zwiększenie inwestycji zagranicznych oraz finanso- wania projektów infrastrukturalnych z funduszy UE. W sektorze bankowym pojawili się nowi gracze, a przedsiębiorstwa korzystały z obniżenia stóp procentowych, dostępności środków finansowych i rynku kredytów. Zawierane były nowe transakcje stanowiące punkt odniesienia dla rynku, takie jak: rezerwowa linia kredytowa w wysokości 600 mln euro dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), refinansowanie zadłu- żenia w wysokości 500 mln dla Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC), program euroobligacji w wysokości 300 mln euro dla Telekomunikacji Polskiej (TPSA). Finansowanie bez regresu Basell Orlen Polyolefins w wysokości 350 mln euro, a także 535 mln zł strukturyzowa- nego finansowania dla Aster City Cable zwróciły szczególną uwagę środowiska banko- wego. Bank BNP Paribas uczestniczył we wszystkich tych transakcjach (poza jednym wyjątkiem) w roli upoważnionego głównego organizatora finansowania.

W 2005 r. bank jako główny zarządzający ofertą i prowadzący księgę popytu uczestniczył w programie emisji obligacji państwowych Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 5,25 mld euro, największej emisji kiedykolwiek przeprowadzonej w Europie Środkowej. Ta trans- akcja oraz kilka innych sprawiły, że BNP Paribas otrzymał wyróżnienie czasopisma Euro- money jako najlepsza instytucja kredytowa w Polsce w 2005 r.

Na początku 2006 r. BNP Paribas Bank Polska stał się spółką zależną; przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. pozwoliło bowiem na wybór odpowiedniejszego sta- tusu spółki w celu wsparcia intensywnego rozwoju bardzo kapitałochłonnej działalności finansowej.

Lata 2010 2015

Na początku 2010 r. BNP Paribas ogłosił, że Frédéric Amoudru został powołany na stano- wisko dyrektora odpowiedzialnego za rynek krajowy w Polsce. Wraz z integracją banków BNP Paribas i Fortis, z uwagi na znaczenie detalu w Polsce, kraj ten stał się terenem rozwoju bankowości detalicznej. Ambicją Grupy było więc utworzenie tam banku uniwer- salnego.

Frédéric Amoudru miał zadanie koordynowania i rozwoju działalności grupy BNP Paribas w Polsce oraz objęcie kierownictwa spółki zależnej Fortis Bank Polska, należącej w 99,9% do Fortis Banku, która później stała się BNP Paribas Bankiem Polska. Posiadający 259 oddziałów, blisko 400 000 klientów, prawie 2 800 pracowników, ale też dosyć mały udział w rynku, Fortis Bank Polska był przyczółkiem grupy BNP Paribas w Polsce i jego rozwój był priorytetowy.

Chociaż osie strategiczne były dobrze określone, nie brakowało trudności. Najpierw fuzja Dominet Banku i Fortis Banku Polska, którą przeprowadzono w 2009 r., wymagała

BUDYNEK METROPOLITAN (PL. PIŁSUDSKIEGO 1), SIEDZIBA BNP

PARIBAS W LATACH 2005 2011

THE METROPOLITAN (PL. PIŁSUDSKIEGO 1,), HEAD OFFICE OF BNP

PARIBAS FROM 2005 TILL 2011

UROCZYSTE PODPISANIE KREDYTU KONSORCJALNEGO DLA PGNIG,

BNP PARIBAS W ROLI KOORDYNATORA WSPÓŁWIODĄCEGO ZARZĄDCY.

PO PRAWEJ REPREZENTANCI BNP PARIBAS: GRZEGORZ MARCZUK

I JEAN-CLAUDE CHAVAL, CZERWIEC 2010 R.

SIGNING CEREMONY OF A SYNDICATED CREDIT IN FAVOR OF PGNIG,

BNP PARIBAS ACTING AS CO-LEAD MANAGER. ON THE RIGHT,

THE REPRESENTATIVES OF BNP PARIBAS: GRZEGORZ MARCZUK AND

JEAN-CLAUDE CHAVAL. JUNE 2010

187P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A