wprowadził dopiero w 2013 r. BNP Paribas Bank Polska. Strategia cyfrowa opracowana wraz z paryskim biurem uwzględniała jeszcze jeden element; istotne było bowiem umożliwienie klientom wykonywania jak największej liczby transakcji przez internet. To był punkt wyjścia do powstania dwóch projektów zrealizowanych w 2014 r. Pierwszy projekt, i-GOTOWKA, opracowany przez zespół finansów osobistych, pozwalał klientom na zaciąganie pożyczki osobistej w 100% przez internet, bez kontaktu osobistego ani dokumentów papierowych. Drugi projekt, i-KONTO, umożliwiał otwarcie rachunku bieżącego przez internet.

BNP Paribas Bank Polska podpisał także umowę partnerską z polską platformą PayU w celu dopracowania innowacyjnego i zabezpieczonego systemu płatniczego, opartego na interfejsie między PayU a rachunkiem bankowym klienta. Płatności, jakie klient wykonywał przez internet, mogły bezpośrednio obciążać jego rachunek bankowy.

Jean-Michel Duverger towarzyszył wprowadzeniu tych projektów i podkreślał dojrzałość rynku polskiego w zakresie usług cyfrowych:

Uderzyła nas dojrzałość polskiego rynku: w Polsce jest wielu operatorów, startupów, które prowadzą działalność w Polsce i z Polski. Poza tym Polska jest państwem, które ma najwięcej w Europie terminali zbliżeniowych w punktach sprzedaży.

Valérie Eymard, kierownik międzynarodowych usług cyfrowych w bankowości detalicznej wspomina drogę, jaką przeszły zespoły BNP Paribas, potem BGŻ BNP Paribas:

W ciągu dwóch lat w kontekście niezmiernej konkurencji, ale jednocześnie niezwykłej dojrzałości cyfrowej polskich konsumentów zespoły Banku potrafiły opracować w rekordowym czasie, z dobrą koordynacją i według jasnych osi strategicznych wydajną platformę pod względem zarówno prezentowania oferty banku, jak i obsługi płatności. Jeszcze pamiętam hasło tej strategii: Przez internet, ale nie samotnie (Online but not alone)!

zamknięcia pewnej liczby oddziałów. Dalej zarówno Dominet, jak i Fortis Bank Polska, wskutek kryzysu zapoczątkowanego upadkiem Banku Lehman, odnotowały znaczne straty (sięgające 500 mln zł) oraz duży portfel wierzytelności wątpliwych. Te ostatnie wymagały rekapitalizacji w wysokości 400 mln zł w 2009 r. Później, w 2010 r., nastąpiła racjonalizacja działalności spółki zależnej BNP Paribas, skoncentrowana na obszarze CIB. Postanowiono połączyć w ramach BNP Paribas Banku Polska działalność spółki zależnej w zakresie bankowości korporacyjnej: od tej pory jednostka miała się zajmować obszarem Fixed Income oraz wybranymi polskimi przedsiębiorstwami strategicznymi (ropa naf- towa, gaz, elektryczność).

Bank wprowadził wówczas plan rozwoju (KIERUNEK 2015 Cap 2015 ) oparty na kilku osiach: Ponowne opracowanie usług w zakresie finansów konsumenckich na nowej platformie Personal Finance Inside, zbudowanej na trzech filarach: udzielanie kredytów (Granting), windykacja (Collection) i sądowe dochodzenie należności (Litigation), oraz na dwóch ryn- kach kluczowych: kredyt konsumpcyjny oraz kredyt na samochód. Oryginalność przyjętej strategii polegała na udzielaniu kredytów z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem, ale w połączeniu ze sprzedażą krzyżową aktywnego rachunku bieżącego i dla klientów sta- nowiących niewielkie ryzyko. Wprowadzenie dla klientów detalicznych oferty wielokanałowej (internet, oddział i centrum telefoniczne) oraz wdrożenie wydajnego narzędzia CRM (Customer Relation- ship Management) do zarządzania relacjami z klientem. Ponowne wprowadzenie strategii podboju przedsiębiorstw obejmujących zarówno lokalne spółki zależne, jak i firmy międzynarodowe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa lokalne z jednoczesnym intensywnym rozwojem oferty produktów finansowania (w tym leasingu i factoringu) oraz produktów transakcyjnych (w szczególności zarządzania środ- kami pieniężnymi).

Bardzo silna konkurencja na rynku, z niewystarczająco rozwiniętym systemem ban- kowym i kilkoma bardzo agresywnymi graczami, spowodowała jednak wystąpienie opóź- nienia w stosunku do planu poprawy sytuacji finansowej i wymagała wprowadzenia od końca 2011 r. programu zmniejszania kosztów, dużego programu socjalnego, a także kolejnego dokapitalizowania w wysokości 250 mln zł, które przeprowadzono w 2012 r.

Wymagania regulacyjne polskiej Komisji Nadzoru Bankowego doprowadziły do wzno- wienia uśpionych od 2009 r. notowań BNP Paribas Bank Polska na warszawskiej giełdzie, a w czerwcu 2014 r. zwiększenie kapitału o około 220 mln zł objętego przez inwestorów instytucjonalnych pozwoliło bankowi na osiągnięcie wielkości akcjonariatu rozproszonego na wymaganym poziomie 15%.

W 2015 r. BNP Paribas Bank Polska rozpoczął fuzję z Bankiem BGŻ w kontekście uzdro- wionego portfela, dynamiki komercyjnej i powrotu do generowania zysków.

189P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A