o stałym oprocentowaniu na okres od 6 miesięcy do 5 lat. Spółka ECC wniosła do PPBA swoje biura kredytowe (loans production offices LPO), portfel kredytów o wartości około 20 mln dolarów oraz zespół 47 analityków kredytowych.

Pod koniec stycznia 1997 r. miały miejsce pierwsze kontakty pomiędzy przedstawicie- lami Générale de Banque (J. Tack i P. Goffin) a dyrekcją PPAB i głównymi akcjonariuszami spółki: PAEF, do którego należało 54,68% kapitału, oraz ARP (Agencją Rozwoju Przemysłu), która miała 11,26%. Pozostałe akcje znajdowały się w obrocie na Giełdzie Papierów War- tościowych w Warszawie, na którą bank został wprowadzony w 1994 r.98 W marcu 1997 r. negocjatorzy osiągnęli porozumienie w sprawie zasad objęcia przez Générale de Banque pakietu akcji w PPAB, utworzenia wspólnie biura europejskiego (Eurodesk) przeznaczo- nego dla klientów Générale de Banque zainteresowanych Polską oraz wejścia przedsta- wicieli belgijskiej grupy do zarządu polskiego banku.

6 listopada 1997 r. PAEF, ECC i Générale de Banque podpisały porozumienie akcjonariuszy, na mocy którego bank belgijski zobowiązał się do objęcia podwyższenia kapitału PPAB. Pakiet obejmowany przez bank belgijski był ograniczony do 9,7%: z jednej strony w celu uniknięcia obowiązku ubiegania się o zgodę polskiego banku centralnego, a z drugiej strony dlatego, że PAEF chciał zachować większość w PPAB jeszcze przez 2 3 lata. Générale de Banque uzyskał też prawo pierwokupu akcji należących do akcjonariuszy amerykańskich.

Luc Delvaux, dyrektor generalny departamentu międzynarodowego Générale de Banque, został powołany w listopadzie 1997 r. do zarządu PPAB jako przedstawiciel banku belgij- skiego, a Jean-Luc Deguel na stanowisko dyrektora. Monika Bańczyk objęła nadzór nad biurem europejskim Eurodesk, utworzonym w celu ułatwienia wejścia do Polski przedsię- biorstwom belgijskim i holenderskim. Polska stała się dla Belgii głównym eksporterem i importerem w Europie Środkowej, odbiorcą eksportu z ponad 1000 firm belgijskich. Belgia była też 7. pod względem wielkości inwestorem zagranicznym w Polsce. Dla banku Polska stanowiła najważniejszy rynek w Europie Wschodniej, rynek obiecujący, który ewoluuje wol- niej, ale w sposób bardziej uporządkowany i zdrowszy niż w innych krajach tego regionu 99.

Générale de Banque staje się większościowym akcjonariuszem PPAB

Działalność PPAB rozwijała się szybko. W lipcu 1998 r. biuro europejskie Eurodesk, utwo- rzone w ramach banku, utrzymywało relacje z ponad 100 przedsiębiorstwami belgijskimi i holenderskimi, z których wiele miało spółki zależne w Polsce. Biorąc pod uwagę zwięk- szone zapotrzebowanie na kredyty ze strony klientów PPABanku w listopadzie 1998 r. Générale de Banque zwiększył kwotę finansowania służącego do gwarantowania tych kredytów z 15 do 40 milionów marek niemieckich.

98. Notowania były jednak nieznaczne: tylko 10% kapitału znajdowało się w wolnym obrocie, a organizacja giełdy była jeszcze w początkowym stadium.

99. Protokół z posiedzenia Zarządu z 22 lipca 1998 r.

193P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A