Consumer Finance, jednostka wyodrębniona w kwietniu 2005 r. w ramach tego depar- tamentu, przejęła całą działalność w zakresie kredytów konsumpcyjnych, w szczegól- ności obsługę kart kredytowych i pożyczek w Polsce. W połowie I dekady XXI w. poziom oszczędności w Polsce był jeszcze niski, a popyt na kredytowanie wysoki. FBP korzystał ze swojej obecności w grupie (Fortis): środki bieżące, kapitał i wiedza udostępnione przez spółkę matkę pomogły FBP odpowiedzieć na zapotrzebowanie na kredyty. W ciągu ostat- nich 10 lat kredyty konsumpcyjne będą rosnąć o około 15% rocznie, a liczba właścicieli kart kredytowych o blisko 64% rocznie.

Aby zostać kluczowym graczem rynku w zakresie wydawania kart i udzielania kredytów, bank podejmował różne inicjatywy. W czerwcu 2006 r. Fortis Bank Polska wprowadził kartę kredytową, którą właściciel mógł spersonalizować, było to pierwsze tego rodzaju rozwią- zanie na polskim rynku bankowym. W tym samym czasie spółka otworzyła w Warszawie dwie pierwsze placówki Fortis Twój Kredyt, przeznaczone dla klientów usług finansów kon- sumpcyjnych. Placówki te przypominały bardziej sklep niż oddział banku. Znajdowały się na pasażach lub w centrach handlowych, ale zamiast sprzedawać żywność czy artykuły RTV i AGD oferowały usługi finansowe: kredyty konsumpcyjne, kredyty na nieruchomości, karty płatnicze i ubezpieczenia. Wysoce wystandaryzowane i zinformatyzowane proce- dury akceptacji wniosków ułatwiały podejmowanie decyzji o przyznaniu kredytu. Taka kon- cepcja dystrybucji sprawiła, że złożenie wniosku kredytowego stało się prostsze i szybsze.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (2004) Departament Bankowości Detalicznej FBP wyspecjalizował się również w udzielaniu kredytów inwestycyjnych małym i średnim przedsiębiorstwom. Bank przeprowadził szereg kampanii informacyjnych na temat euro- pejskiej pomocy inwestycyjnej i opublikował poświęconą temu zagadnieniu książkę.

Grupa Fortis była też obecna w Polsce w sektorze factoringu. W sierpniu 2006 r. Fortis Commercial Finance (FCF), spółka zależna Fortis specjalizująca się w factoringu i finan- sowaniu handlu, nabyła polską spółkę 4 Faktor Sp. z o.o., która specjalizowała się w usłu- gach dla małych firm i zatrudniała wówczas 11 osób. Spółka miała siedzibę w Warszawie, ale dysponowała też oddziałami w Poznaniu, Gdyni i Białymstoku.

Przejęcie Dominet Banku

W kwietniu 2006 r. FBP dysponował 32 oddziałami i planował otworzyć 10 nowych do końca roku oraz 20 w 2007 r. Nie zmieniało to faktu, że spółka była wciąż zbyt mała: stanowiła tylko 1% polskiego rynku bankowego. Jeśli chciała zyskać na czasie, musiała przyjąć strategię wzrostu zewnętrznego.

Od lat 2001 2002 Fortis Bank przewidywał fuzję FBP z BRE (Bank Rozwoju Eksportu), polską spółką zależną Commerzbank, zajmującą 5. miejsce pod względem wielkości w krajowym sektorze bankowym. Transakcja miała dać Fortis Bankowi pakiet od 15% do 25% akcji w podmiocie powstałym w wyniku tej fuzji.

MAMY DZIECKO : WYDANIE Z 2007 R. NOWY MAGAZYN DLA

PRACOWNIKÓW, KTÓRZY PRAGNĄ POGODZIĆ ŻYCIE ZAWODOWE

I RODZINNE. FORTIS JEST PIERWSZYM PRZEDSIĘBIORSTWEM

W POLSCE WYDA JĄCYM TEGO TYPU PUBLIKACJĘ

MAMY DZIECKO WE HAVE A NEW BABY! . THE LAUNCH IN 2007 OF

A NEW MAGAZINE DESIGNED FOR EMPLOYEES LOOKING TO BALANCE

WORK AND FAMILY LIFE. FORTIS IS THE FIRST POLISH COMPANY TO

CREATE THIS KIND OF PUBLICATION

KONFERENCJA ZORGANIZOWANA Z OKAZJI OBCHODÓW 15 URODZIN

FORTIS BANKU POLSKA, 24 MA JA 2006 R., ZGROMADZIŁA BYŁEGO

PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ LECHA WAŁĘSĘ,

200 KLIENTÓW I PRZEDSTAWICIELI INSTYTUCJI FINANSOWYCH,

W TYM NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. JEAN-MARIE DE

BAERDEMAEKER, PREZES ZARZĄDU FORTIS BANKU POLSKA (DRUGI

NA ZDJĘCIU POCZĄWSZY OD LEWEJ STRONY); JAN BUJAK, DYREKTOR

GENERALNY (OSTATNI PO PRAWEJ STRONIE ZDJĘCIA).

THE ACADEMIC SESSION HELD TO MARK THE 15TH ANNIVERSARY

OF FORTIS BANK POLSKA ON 24 MAY 2006 WAS ATTENDED BY LECH

WALESA, THE FORMER PRESIDENT OF THE POLISH REPUBLIC, AND

200 CLIENTS AND REPRESENTATIVES OF FINANCIAL INSTITUTIONS,

INCLUDING THE POLISH CENTRAL BANK. SHOWN HERE AT SECOND

LEFT IS JEAN-MARIE DE BAERDEMAEKER, CHAIRMAN OF THE FORTIS

BANK POLSKA EXECUTIVE COMMITTEE. JAN BUJAK, THE BANK S

MANAGING DIRECTOR, IS AT FAR RIGH

199P O C H O D Z E N I E I P O W S TA N I E B N P PA R I B A S B A N K U P O L S K A