Pion Bankowości Detalicznej jest zorganizowany wokół pięciu modeli obsługi, z których każdy jest adresowany do konkretnego rodzaju klienta: Klienci indywidualni korzystają z oferty prostych rozwiązań dla swoich oszczędności, kredytów i pożyczek i bieżących potrzeb bankowych poprzez wszystkie dostępne kanały. Usługi dla segmentu klientów zamożnych, którzy korzystają z dedykowanych ofert i produktów w szczególności dopasowanych do konkretnych potrzeb produktów oszczędnościowych i dedykowanych doradców są również świadczone we wszystkich placówkach BGŻ. Klienci Bankowości Prywatnej są obsługiwani w sześciu Centrach Bankowości Prywatnej w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Łodzi. Korzystają oni z wiedzy fachowej linii biznesowej BNP Paribas Wealth Management, która jest regularnie oce- niana jako jedna z wiodących w zakresie Zarządzania Majątkiem w Europie i na całym świecie. Klienci mikrobiznesu, w tym przedsiębiorcy i rolnicy, są wspierani przez dedykowanych doradców w większości placówek detalicznych. BGŻ BNP Paribas jest obecnie niekwe- stionowanym liderem w działalności kredytowej dla rolników (z udziałem w tym rynku na poziomie ponad 30%) i buduje wiedzę fachową w sektorach pozarolniczych, podążając za jasno zdefiniowaną ambicją oferowania wsparcia finansowego dla gospodarki polskiej jako całości. BGŻ opracował odrębny model obsługi dla samodzielnych klientów cyfrowych, którzy chcą korzystać z Banku wyłącznie poprzez kanały internetowe. Obejmuje on w szczegól- ności atrakcyjne rozwiązania oszczędnościowe pod marką BGŻOptima. Z usług w ramach utworzonej w 2011 r. marki BGŻOptima według stanu z końca 2015 r. korzystało niemal 170 000 klientów.

WIDOK GŁÓWNEGO ODDZIAŁU BANKU BGŻ BNP PARIBAS W ŁODZI

(UL. PIŁSUDSKIEGO 76)

EXTERNAL VIEW OF BGZ BNP PARIBAS MAIN BRANCH IN LODZ (UL.

PITSUDSKIEGO 76)

WNĘTRZE GŁÓWNEGO ODDZIAŁU BANKU BGŻ BNP PARIBAS W ŁODZI

(UL. PIŁSUDSKIEGO 76)

INTERNAL VIEW OF BGZ BNP PARIBAS MAIN BRANCH IN LODZ (UL.

PITSUDSKIEGO 76)

BIURO W ODDZIALE BANKU BGŻ BNP PARIBAS W GDAŃSKU,

UL. GRUNWALDZKA 99-101

OFFICE IN THE BGZ BNP PARIBAS BRANCH LOCATED IN GDANSK,

AL. GRUNWALDZKA 99-101

209B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E