Bank stale stara się rozwijać relacje z obecnymi klientami i zbliżać do potencjalnych klientów poprzez unikalne, innowacyjne inicjatywy, w tym lokalne spotkania akademii biznesowych MŚP i Agro dotyczące produktów oraz seminaria i konferencje.

Regionalna organizacja sprzedaży

Nowa struktura sieci sprzedaży obejmuje czterdzieści cztery Centra Biznesowe (CB) z dedykowanymi zespołami MŚP zarządzanymi przez Dyrektorów CB. Centra Biznesowe MŚP są dostępne w siedmiu Regionach, położone zawsze w promieniu godziny jazdy samochodem od siedziby klienta. Zespoły MŚP koncentrują się zarówno na klientach z segmentu Agro, jak i spoza niego, przy czym agrobiznes stanowi jeden z filarów dzia- łalności BGŻ BNP Paribas. Alokacja portfeli MŚP do Opiekunów Klienta Agro/Poza-Agro opierała się na specyfice rynku lokalnego, szczególnie wielkości lokalnego agrobiznesu. Każdy Zespół MŚP składa się z Opiekunów Klienta wspieranych przez Specjalistów ds. Wsparcia Sprzedaży wykonujących podstawowe zadania sprzedażowe i zapewniających obsługę posprzedażową.

Placówki detaliczne, które koncentrują się głównie na klientach indywidualnych i mikro- biznesie, wspierają również dedykowaną sieć sprzedaży MŚP. Wielkość połączonych siec (CB plus placówki detaliczne) zapewnia doskonałe pokrycie geograficzne i oferuje klientom MŚP wygodny dostęp do Banku. Dzięki lokalizacji placówek detalicznych tj. byłych placówek BGŻ w małych miejscowościach i byłych placówek BNP Paribas Banku Polska w średniej wielkości i dużych miastach usługi MŚP są powszechnie dostępne w całej Polsce. Sieć sprzedaży MŚP obejmująca Opiekunów Klienta jest powiązana z grupą dedykowanych Specjalistów Produktowych w regionach, którzy są odpowiedzialni za zapewnianie wsparcia eksperckiego w dziedzinie skarbu, zarządzania gotówką, finanso- wania handlu, faktoringu, leasingu, ubezpieczeń rolnych oraz wiedzy fachowej w branży Agro zarówno na rzecz Opiekunów Klienta, jak i bezpośrednio na rzecz klientów.

Telecentra

Oprócz bieżącej działalności i dostępu do podstawowych usług Banku klienci MŚP korzystają z dostępu do Centrum Obsługi Klienta dedykowanej zdalnej jednostki ofe- rującej wsparcie w ich relacjach z Bankiem. Zgodnie z obecnym planem zdalne jednostki Banku będą świadczyć dwa poziomy wsparcia. Pierwszy poziom obejmuje wsparcie ogólne poprzez standardowe telecentrum dostępne dla wszystkich klientów (deta- licznych, mikrobiznesu, bankowości prywatnej, MŚP i korporacji), koncentrując się na standardowej ofercie i standardowych zdefiniowanych sprawach. Druga linia wsparcia będzie opierać się na zdalnej jednostce zarządzanej przez Pion Bankowości Korpora- cyjnej, która będzie świadczyć pomoc przy usługach specjalistycznych i produktach spersonalizowanych.

213B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E