Bankowość elektroniczna i nowoczesne kanały dostępu

BGŻ BNP Paribas zamierza kontynuować doskonalenie swoich usług bankowości elek- tronicznej przez oferowanie coraz to lepszych narzędzi. Głównym obszarem zainte- resowania w tym zakresie jest ciągłe ulepszanie narzędzi i interfejsów do bankowości transakcyjnej oraz dalszy rozwój rozwiązań opartych o jedno logowanie dla platform do bankowości transakcyjnej, skarbu i faktoringu razem z innymi świadczonymi usługami.

Klientocentryczne podejście Banku oraz koncentracja na doświadczeniu użytkownika prowadzą również do rozwoju nowych kanałów dostępu, takich jak bankowość mobilna i narzędzia mobilne.

Szeroki wachlarz produktów

Produkty bankowe, szczególnie te dedykowane dla klientów segmentu rolno-spożyw- czego, są dopasowywane do specyfiki klienta dzięki dogłębnej znajomości rynku oraz doświadczeniu w sektorze agro-spożywczym, które są wykorzystywane do tworzenia oferty proponowanej klientowi.

Portfel produktowy Banku obejmuje: Szeroką gamę produktów bankowości transakcyjnej: od podstawowych rachunków do pakietów rachunków i zaawansowanych rozwiązań do zarządzania gotówką. Produkty w zakresie finansowania krótkoterminowego zaprojektowane z uwzględnie- niem specyfiki działalności klienta, np. kredyty obrotowe plain vanilla, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipotecznie (dla rolników), fakto- ring, kredyty odnawialne oraz rozwiązania w zakresie finansowania handlu. Długoterminowe produkty inwestycyjne, w tym leasing, standardowe kredyty inwesty- cyjne, finansowanie projektów kredytami wspieranymi przez ARMA lub UE, a także kredyty specjalne, takie jak kredyty na instalacje energii odnawialnej czy zakup gruntów rolnych. Depozyty na atrakcyjnych warunkach mające na celu zapewnienie m.in. pozytywnego długofalowego wsparcia pozycji płynnościowej Banku. Polisy ubezpieczeniowe dla rolników mające na celu minimalizację realnego ryzyka w rolnictwie w oparciu o sprawdzony model, w ramach którego Bank działa jako broker ubezpieczeniowy. Skarb: szeroka gama produktów, w tym transakcje walutowe spot, wymiana walut, swapy stóp procentowych i produkty zabezpieczające ryzyko dot. towarów.

Wyrażając ufność co do przyszłości, Bartosz Urbaniak, szef pionu Agro i MŚP, podkreśla: Nasza siła tkwi w dogłębnej znajomości naszych klientów połączonej z wieloletnimi relacjami, jakie z nimi budujemy. Na tym rynku bardzo ważne jest zrozumienie potrzeb klientów. W ramach BGŻ BNP Paribas mamy wszystkie produkty i usługi, jakich potrzebu- jemy do optymalnej obsługi naszych klientów. Jestem przyzwyczajony do spotykania się z wieloma rolnikami i wieloma klientami i uważam, że pion ten będzie zwiększał swoją rolę w finansowaniu sektora rolnego w Polsce i gospodarki generalnie.

215B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E