Bankowość Korporacyjna

Obecnie Bankowość Korporacyjna BGŻ BNP Paribas obejmuje pracowników, doświadczenie i wiedzę fachową pięciu banków: PPABanku, Fortis Banku, BNP Paribas Banku Polska, BGŻ i Rabobanku.

Każdy z tych banków odegrał istotną rolę w rozwoju działalności w zakresie Bankowości Korporacyjnej. Utworzenie PPABanku położyło podwaliny pod całość działalności Banku, Fortis przyczynił się do rozszerzenia działalności w przyszłości i wniósł europejską kul- turę w zakresie spółek o średniej kapitalizacji, natomiast BNP Paribas Bank Polska nadał globalny wymiar, wniósł zaawansowane rozwiązania i dostęp do szerokiej palety pro- duktów i popchnął Bank w kierunku obsługi firm wielonarodowych i dużych spółek krajo- wych. BGŻ wniósł swoją olbrzymią wiedzę i rozległe relacje z branżą rolniczą, a Rabobank współpracował ściśle z międzynarodowymi graczami z branży rolno-spożywczej i krajo- wymi spółkami o dużej kapitalizacji.

Pion Bankowości Korporacyjnej był pierwotnie zorganizowany przez Fortis, kiedy bank ten stał się głównym akcjonariuszem PPABanku w 1999 r. W 2000 r. jednostki określane wówczas mianem Biur Kredytowych przekształcono w trzy Centra Biznesowe: CB War- szawa, CB Małopolska (Kraków) i BC Zachód (Wrocław i Poznań). W miarę rozwoju bazy klientów w związku z potrzebą lokalizacji w bliskiej odległości od klienta utworzono dodatkowe CB obejmujące zasięgiem całą Polskę. Obecna struktura obejmuje dziewięć Korporacyjnych Centrów Biznesowych (trzy w Warszawie plus po jednym w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Lublinie) oraz dziewięć dodatkowych, bar- dziej odległych lokalizacji.

Ogólnokrajowa sieć Bankowości Korporacyjnej, obejmująca nie tylko miasta strategiczne, lecz także dalsze lokalizacje, ma na celu obsługę szerokiego spektrum usług oferowa- nych przez Bankowość Korporacyjną wszystkim segmentom klientów. Zbliżenie się do klientów, zrozumienie ich modeli biznesowych i kwestii oraz poznanie specyfiki lokalnej są konieczne, aby Bank mógł dostarczać doskonale dopasowane rozwiązania dokładnie wtedy, kiedy są one wymagane.

W 2005 r. została opracowana inicjatywa Obsługi Klienta, której celem było zapewnienie spersonalizowanego, oferującego wartość dodaną podejścia do potrzeb klienta. Począt- kowo obejmowała ona Warszawę, ale od 2008 r. koncepcja Obsługi Klienta została włą- czona do każdego Centrum Biznesowego.

Potrzeby klienta leżą bezwzględnie w centrum podejścia opartego na Bankowości Korpora- cyjnej. Klienci korporacyjni pochodzą ze wszystkich segmentów: spośród dużych i małych przedsiębiorstw, firm zagranicznych i krajowych, przedsiębiorstw sektora publicznego, instytucji religijnych, spółdzielni oraz innych podmiotów. Baza klientów Bankowości Kor- poracyjnej jest solidna i stale rośnie, obejmując istotny udział korporacji wielonarodo- wych. Wszyscy ci klienci mogą korzystać z ogólnoświatowego zasięgu, wiedzy fachowej, know-how i wsparcia Grupy BNP Paribas.

217B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E