Zgodnie z modelem Grupy Bankowość Korporacyjna BGŻ BNP Paribas oferuje szeroką paletę produktów, od faktoringu i leasingu do finansowania strukturyzowanego, finanso- wania nieruchomości i finansowania handlu, a także usługi zabezpieczania ryzyka, usługi walutowe i usługi zarządzania gotówką. Rok 2011 był czasem wprowadzenia trzech nowych linii biznesowych w Grupie: Finansowanie Strukturyzowane, Finansowanie Nieru- chomości oraz Sektor Publiczny i Instytucje.

Pion Finansowania Strukturyzowanego stał się jednym z najbardziej renomowanych zespołów w Polsce, wspierając Centra Biznesowe przy szerokiej palecie finansowania opartego na przepływach pieniężnych i dostarczając całościowe, niezawodne i spersona- lizowane rozwiązania dopasowane do konkretnych potrzeb każdego klienta.

Pion Finansowania Nieruchomości z sukcesem nawiązał dobre relacje z wieloma klien- tami, innymi kredytodawcami, brokerami i doradcami prawnymi, równocześnie budując zdywersyfikowany portfel nieruchomości, który obecnie stawia BGŻ BNP Paribas wśród najchętniej wybieranych banków w zakresie finansowania nieruchomości. Ta linia bizne- sowa współpracuje również z BNP Paribas Real Estate.

Pion Sektora Publicznego i Instytucji obsługuje samorządy lokalne i podmioty komunalne. Wysoki poziom funduszy unijnych w połączeniu z dynamicznym wzrostem przychodów jednostek samorządu terytorialnego przyczynia się do bezprecedensowego poziomu inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, w których Bank uczestniczy. Linia biznesowa Sektora Publicznego bierze udział w finansowaniu projektów inwestycyjnych realizowa- nych bezpośrednio przez samorząd terytorialny lub poprzez publiczne organy finansu- jące oraz szereg państwowych przedsiębiorstw infrastrukturalnych. W ciągu czterech lat zespół Sektora Publicznego zyskał uznanie jako uczestnik tego rynku. W zakresie dzia- łalności pionu Bankowości Korporacyjnej mieszczą się również instytucje religijne, szcze- gólnie Kościół katolicki.

Linie biznesowe, takie jak Zarządzanie Gotówką i Globalne Rozwiązania Transakcyjne (GTS), zawsze stanowiły integralną część Bankowości Korporacyjnej. Pion Zarządzania Gotówką oferuje rozwiązania przeznaczone do realizacji istniejących potrzeb operacyjnych klientów i wspiera ich cele strategiczne w przyszłości, pomagając im rozwijać działalność między- narodową i uzyskiwać doradztwo od lokalnych specjalistów. Wszechstronny asortyment produktów GTS umożliwia klientom zabezpieczanie ich transakcji krajowych i zagranicz- nych nawet w skrajnie egzotycznych lokalizacjach przez wykorzystanie silnej sieci glo- balnej Grupy BNP Paribas. Pion GTS zdobył uznanie na rynku dzięki uczestnictwie w różnych istotnych transakcjach polskich i międzynarodowych w ciągu ostatnich lat.

Klienci Bankowości Korporacyjnej korzystają również z dostępu do produktów Corporate and Institutional Banking (CIB), w tym zabezpieczeń ryzyka dot. towarów, usług dorad- czych oraz usług związanych z rynkami kapitałowymi. CIB to cieszący się globalnym uznaniem lider w wielu obszarach wiedzy fachowej, w tym m.in. finansowania struktural- nego i instrumentów pochodnych w różnych klasach aktywów.

219B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E