Pokładając duże zaufanie w przyszłość tego pionu, szef Bankowości Korporacyjnej Stéphane Rodes podkreśla: Dzięki naszemu zespołowi składającemu się z 330 osób mamy silną obecność lokalną, dogłębną znajomość rynku lokalnego oraz szeroką ofertę produktową połączoną z nie- ustającym zaangażowaniem i determinacją do współpracy ramię w ramię z klientami. Są to realne kluczowe czynniki sukcesu w naszej działalności.

Corporate and Institutional Banking

Pion Corporate and Institutional Banking (CIB) stanowi główny element BNP Paribas w wieloskładnikowej kulturze Banku BGŻ BNP Paribas, łącząc historię i doświadczenie pięciu różnych banków. Historycznie usytuowany w Oddziale BNP Paribas S.A. w Polsce, pion CIB stanowi obecnie część Banku BGŻ BNP Paribas, uzupełniającego swoją uniwer- salną ofertę o bardziej zaawansowane produkty, specjalistyczne finanse i doradztwo przeznaczone dla największych polskich spółek.

Niezależnie od sektora, w którym działają, dbałość o klientów korporacyjnych ma bez- względnie kluczowe znaczenie dla modelu biznesowego platformy CIB dostarczającej im dopasowanych do konkretnych potrzeb, najlepszych w swojej klasie rozwiązań dorad- czych i finansowych. Klienci korporacyjni reprezentują szeroki przekrój sektorów, od gór- nictwa i energetyki do liderów z branży farmaceutycznej i FMCG, a CIB jest dumny z tego, że może brać udział w budowie strategicznych branż i pomagać przy rozwijaniu polskiej gospodarki.

CIB BGŻ BNP Paribas oferuje całościową gamę produktów, obejmującą doradztwo we wszystkich obszarach finansów przedsiębiorstw, w tym ratingi kredytowe, płynność, struktura kapitału, akwizycje strategiczne i dezinwestycje, pozyskiwanie, wycena i podział kapitału, a także finansowanie projektów strategicznych, zarządzanie aktywami, plain vanilla oraz strukturyzowane finansowanie dłużne i zarządzanie ryzykiem.

Obecnie lokalna platforma CIB obejmuje dedykowanych starszych bankierów wspo- maganych przez analityków, współpracowników i zespoły wsparcia, którzy na bieżąco ściśle współpracują z profesjonalistami i partnerami produktowymi z całej globalnej sieci BNP Paribas, identyfikując odpowiednie rozwiązania do zarządzania działalnością klientów i pomocy przy jej rozwijaniu. Dzięki doskonałemu połączeniu globalnej wiedzy eksperckiej i lokalnego know-how, uzupełnionemu zintegrowanym podejściem kliento- centrycznym, BGŻ BNP Paribas jest jednym z wiodących banków inwestycyjnych na pol- skim rynku i ma aspiracje, aby stać się najchętniej wybieranym partnerem biznesowym dla dynamicznie rozwijających się polskich spółek.

Przez ponad 25 lat w Polsce CIB udzielał wsparcia dla wiodących firm w polskiej gospo- darce, organizując, konstruując i realizując wiele historycznych transakcji, w tym: największą polską akwizycję międzynarodową polskiej firmy miedziowej,

221B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E