pierwszą na polskim rynku transakcję finansowania RBL, największą transakcję project finance zrealizowaną przez polską firmę, pierwszą emisję euroobligacji zrealizowaną przez Miasto Warszawa, pierwszą międzynarodową emisję denominowaną w złotych emisję obligacji korpora- cyjnych, niedawno zrealizowane największe w historii denominowane w złotych finansowanie korporacyjne dla wiodącego gracza na rynku mediów i telekomunikacji, a także wiele innych ważnych transakcji, które zmieniły oblicze świata korporacyjnego w Polsce.

CIB odgrywał ważną rolę w transformacji gospodarki krajowej i zbudował długofalowe relacje z większością strategicznych polskich spółek, wspierając również bezpośrednio rozwój działalności rynków kapitałowych w Polsce przez udział w fixingu stawek WIBOR, indeksu głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się głównym dealerem polskich papierów wartościowych i zarządzając licznymi emisjami obligacji dla polskiego Ministerstwa Finansów.

Pion Rynków Globalnych, stanowiący integralną część platformy CIB w Polsce, jest fla- gowym produktem przekrojowym oferującym całościowy zestaw produktów, który reali- zuje pełny zakres potrzeb klientów w zakresie rynków kapitałowych: od finansowania i dostępu do rynku do poprawy rentowności i zabezpieczania ryzyka dot. towarów. Two- rząc korzystny mechanizm dla klientów korporacyjnych przez integrację zespołów pro- duktowych i obsługowych na rynkach pierwotnych i wtórnych, Pion Rynków Globalnych pomaga im znajdować spersonalizowane rozwiązania realizujące zróżnicowany zakres potrzeb w zakresie instrumentów o stałym dochodzie. Zespół lokalny Rynków Globalnych ma dostęp do platform międzynarodowych BNP Paribas w centrach europejskich, w Ame- rykach i Azji, łącząc klientów z partnerami biznesowymi i centrami handlowymi na całym świecie poprzez w pełni zintegrowane elektroniczne platformy rynkowe. Ekonomiści, analitycy i stratedzy Banku z jednego z najbardziej renomowanych zespołów w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki dostarczają klientom rozbudowanych badań, prognoz i analiz rynkowych.

Drugim podstawowym składnikiem pionu Corporate & Institutional Banking jak wska- zuje nazwa jest unikalne podejście CIB BGŻ BNP Paribas do oferowania światowej klasy rozwiązań w zakresie finansowania i inwestycji dla wszelkiego rodzaju instytucji finan- sowych: od banków i zarządzających aktywami do funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeniowych. Dzięki rosnącej lokalnej praktyce wspieranej przez globalną wiedzę ekspercką Grupy CIB staje się stopniowo uznanym liderem w zakresie wspierania zarówno potrzeb operacyjnych, jak i dalszego rozwoju polskich klientów instytucjonalnych.

Podążając ze celem polegającym na uzyskaniu pozycji jednego z trzech najważniejszych banków inwestycyjnych w Polsce, który dostarcza klientom korporacyjnym i instytucjo- nalnym rozwiązań o wartości dodanej, CIB BGŻ BNP Paribas przestrzega zbioru ścisłych zasad etycznych i wysoce odpowiedzialnego podejścia do całokształtu swojej działal-

BLAGOY BOCHEV, WICEPREZES DS. OBSZARU BANKOWOŚCI CIB

BLAGOY BOCHEV, HEAD OF CIB POLAND

223B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E