ności, stosując najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, przejrzy- stości i świadomości ryzyka celem utrzymania przez Bank reputacji jednego z najbardziej wiarygodnych partnerów biznesowych w Polsce.

BNP Paribas Securities Services

BNP Paribas Securities Services rozpoczęło działalność w Polsce w maju 2008 r. jako pełnoprawny oddział BNP Paribas Securities Services obejmujący dwie linie biznesowe, lokalne usługi powiernicze, usługi rozliczeniowe i rozrachunkowe oraz Centrum Operacji Międzynarodowych świadczące usługi w zakresie aktywów i funduszy dla wielu lokali- zacji Securities Services w całej Europie.

Stanowcze zobowiązanie do dostarczania najlepszych rozwiązań, wspieranych przez siłę i bezpieczeństwo wiodącego banku uniwersalnego, umożliwiło BNP Paribas Securi- ties Services zwiększenie udziału w polskim rynku, wywierając jednocześnie pozytywny wpływ na ogólną jakość usług w zakresie papierów wartościowych w kraju.

Obecnie BNP Paribas Securities Services ma w Polsce pozycję wiodącego dostawcy lokal- nych usług powierniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych, obejmujących wszystkie instrumenty akcje, obligacje i instrumenty pochodne przez cały ich cykl życia, osią- gając najwyższe oceny w badaniu Agent Banks Emerging Markets przeprowadzonym przez magazyn Global Custodian w 2013 i 2014 r.

Pełny asortyment usług powierniczych, rozliczeniowych i rozrachunkowych świadczo- nych na rzecz rynku przez BNP Paribas Securities Services w Polsce obejmuje: przetwarzanie transakcji, rozliczenia i przechowywanie, czynności korporacyjne, w tym przetwarzanie dochodu, głosowanie przez pełnomoc- nika oraz usługi w zakresie pozwów zbiorowych, ulgi podatkowe u źródła i zwroty podatku, uzgadnianie pozycji papierów wartościowych i środków pieniężnych, sprawozdawczość klienta, usługi zarządzania gotówką, w tym Forex, pożyczki papierów wartościowych, usługi dot. zabezpieczeń.

Filozofia BNP Paribas Securities Services polega na dostarczaniu rozwiązań lub pro- duktów o wartości dodanej, które są doskonale dopasowane do wymogów klienta.

Wskazując na mocne strony tej działalności, Andrzej Szadkowski, Location Manager w BNP Paribas Securities Services w Polsce, wyjaśnia: Nasze podejście opiera się na uczestnictwie w grupach zadaniowych stowarzyszeń branżowych, komitetach i grupach doradczych w Polsce. Jesteśmy aktywnymi uczestni- kami kształtowania ram regulacyjnych, uczestnicząc w procesie decyzyjnym i wpływając

225B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E