Cardif Polska otrzymuje odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej

Cardif był głównym sponsorem wielu imprez kulturalnych w Polsce, w tym książek z dziedziny historii i muzyki, wystaw itp.

W 2007 r. w uznaniu dla szeregu kulturalnych inicjatyw dobroczynnych Cardif Polska otrzymało od ministra kultury odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej .

Cardif Polska jest jedyną instytucją finansową, która otrzymała to odznaczenie.

w bardzo profesjonalny sposób i ma dobrą konstrukcję. Zapewnia on zarządzanie wie- rzytelnościami, zwiększa płynność i przynosi nie tylko finansowanie, lecz także pokrycie kredytowe, jeżeli występuje taka potrzeba.

Finalizacja połączenia pomiędzy BNP Paribas Bankiem Polska a Bankiem BGŻ będzie miała istotny wpływ na wielkość i siłę tego obszaru działalności, gdyż Bank BGŻ jest ban- kiem lokalnym dysponującym wysoko rozwiniętą wiedzą ekspercką w sektorze rolnym, co pomoże w dywersyfikacji portfela.

Dzięki międzynarodowemu zasięgowi działalności faktoringowej Grupy BNP Paribas BGŻ BNP Paribas Faktoring może oferować swoim klientom więcej, niż są w stanie zaoferować konkurenci. Dla przykładu: Grupa opracowała produkt pod nazwą Multi-Local. Jest to centralnie negocjowana oferta faktoringowa dla przedsiębiorstw, które prowadzą dzia- łalność w kilku krajach i chcą scentralizować koordynację płynności i zarządzania wie- rzytelnościami.

Perspektywy dla działalności faktoringowej są obecnie bardzo dobre, ponieważ gospo- darka polska stale osiąga wyższy wzrost niż większość krajów europejskich w ciągu ostatnich 25 lat, przy dynamice wzrostu PKB sięgającej 3,4% w 2014 i świetnych progno- zach na 2015 r.

BNP Paribas Cardif

Cardif podjęło decyzję o utworzeniu spółki w Polsce w 1996 r. po odbyciu przez naczelne kierownictwo Cardif Prezesa Paula Villemagne a i Kierownika ds. Działalności Mię- dzynarodowej Gérarda Bineta wizyty rozpoznawczej w Polsce zorganizowanej przez Paribas oraz kilku zachęcających spotkań z polskim organem nadzoru i kierownictwem największego polskiego banku PKO BP.

Jan Rościszewski, który należał do wschodzącego pokolenia młodych przedsiębiorców ubezpieczeniowych, spotkał się z menadżerami Cardif w czasie ich podróży i bardzo szybko zrozumiał, jak przydatny byłby model Cardif dla polskiego rynku ubezpieczenio- wego. Złożył aplikację o pracę w Cardif i został zatrudniony do kierowania działalno- ścią spółki w Polsce. Jednakże uzyskanie licencji ubezpieczeniowej nie było łatwe i Jan Rościszewski musiał najpierw zdać egzaminy na brokera ubezpieczeniowego. Ostatecznie uzyskał licencję brokerską i w 1996 r. Cardif Polska rozpoczęło działalność jako broker ubezpieczeniowy, współpracując z polską spółką zależną francuskiego towarzystwa ubezpieczeniowego Assurances Générales de France (AGF).

W lutym 1998 r. Cardif uzyskało licencję ubezpieczeniową, która umożliwiała spółce sprzedaż własnych ubezpieczeń na życie i która kładła podwaliny pod rozwój dzia- łalności. Podpisano kilka prestiżowych umów o partnerstwie, w tym z GE i wiodącym dostawców kredytów konsumpcyjnych Lukas. Następnym logicznym krokiem dla Cardif

PRACOWNICY BGŻ BNP PARIBAS FAKTORING

STAFF OF BGŻ BNP PARIBAS FACTORING

229B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E