było złożenie wniosku o licencję na ubezpieczenia majątkowe i osobowe; licencję tę uzy- skano w następnym roku bez żadnych trudności.

Cardif był faktycznym pionierem koncepcji bancassurance w Polsce. Spółka szybko się rozwijała i wkrótce sprzedawała swoje produkty ubezpieczeniowe poprzez 28 najbardziej renomowanych instytucji finansowych w kraju. Przez wiele lat Cardiff był liderem seg- mentu ubezpieczeń spłaty zadłużenia powiązanych ubezpieczeniem na życie.

Sukces Cardif nie ograniczał się jednak do obszaru bancassurance. W 1999 r. Polska przyjęła ustawodawstwo wprowadzające programy emerytalne. Nowe przepisy wpro- wadzały dla wszystkich osób aktywnych zawodowo w wieku poniżej 50 lat obowiązek przystąpienia do systemu, w ramach którego 7,3% ich wynagrodzenia było przekazy- wane na uzupełniające programy emerytalne. Rozwiązanie to było opcjonalne dla osób w wieku powyżej 50 lat. Podpisano umowę partnerską z Pocztą Polską w sprawie utwo- rzenia Otwartego Funduszu Emerytalnego pod nazwą Pocztylion, który był joint ven- ture, w którym 60% posiadała Poczta Polska, a 40% Cardif. Aby pomóc przy pozyskiwaniu wpłat do funduszu, konieczne było przeszkolenie 16 000 pracowników pocztowych, którzy nigdy wcześniej nie sprzedawali produktów finansowych. Poczta Polska przyjęła odpowiedzialność za sprzedaż funduszu w swoich placówkach, a Cardif było odpowie- dzialne za szkolenie personelu oraz całokształt działań promocyjnych. Do realizacji tych zadań do Polski oddelegowani zostali Jean-Baptiste Segard, Pier-Paolo Dipaola i François- Xavier Hussenot. Odnieśli oni wielki sukces i w ciągu jednego roku odnotowano 400 000 transakcji sprzedaży.

W oparciu o to doświadczenie partnerzy utworzyli Pocztową Agencję Usług Finanso- wych S.A. (PAUF), spółkę zależną Poczty Polskiej, obsadzoną przez osoby, które chciały podjąć się na pełen etat sprzedaży produktów ubezpieczeniowych. Sieć obejmująca 8000 agentów sprzedawała nie tylko produkty Cardif, lecz także produkty innych ubezpieczy- cieli. Osiągali oni świetne wyniki szczególnie w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych.

W 2002 r. Cardif wprowadziło ubezpieczenie GAP zapewniające ochronę różnicy pomiędzy faktyczną wartością pieniężną pojazdu a pozostałą kwotą należną z tytułu finansowania (kredyt samochodowy, leasing itp.) w przypadku poważnego uszkodzenia pojazdu. Rok później Cardif wprowadziło ubezpieczenie z tytułu utraty pracy.

Obecnie BNP Paribas Cardif oferuje w Polsce szeroki zakres ubezpieczeń na życie oraz indywidualnych produktów ochronnych, koncentrując się głównie na segmencie ochrony kredytu, ubezpieczaniu ryzyk choroby, bezrobocia i śmierci dla swoich partnerów finan- sowych oraz na ubezpieczeniach GAP i Autoloan CPI (ubezpieczenie spłaty kredytu) dla swoich partnerów z sektora motoryzacyjnego. BNP Paribas Cardif jest liderem segmentu GAP z udziałem w rynku szacowanym na 60%.

231B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E