Dyrektor Zarządzający BNP Paribas Cardif Pascal Perrier wyjaśnia przyczyny tego sukcesu:

Zgodnie z filozofią naszej firmy nasi klienci, tj. ubezpieczeni, oraz kontrahenci są sta- wiani w centrum wszystkich naszych działań. Bierzemy pod uwagę interesy wszystkich stron, nieustannie starając się osiągnąć zdrową równowagę. Naszym zdaniem każdy kon- sument powinien mieć możliwość pozyskania ubezpieczenia, a potrzeby klienta powinny mieć priorytetowe znaczenie zarówno pod względem zawartości, jak i pomocy. Oznacza to, że stawiamy sobie za obowiązek oferowanie łatwych do zrozumienia produktów, które zaspokajają realne potrzeby. Oczekujemy, że również nasi partnerzy biznesowi będą kon- centrować się na konkretnych potrzebach każdego obecnego lub potencjalnego ubez- pieczonego, którego reprezentują. Ściśle obserwujemy rynek i dzielimy się z naszymi Partnerami sygnałami dotyczącymi rynku. Następnie przekładamy te sygnały na aktu- alny asortyment produktów i usług.

Niemniej w przededniu wprowadzenia Rekomendacji U przez KNF wyłania się nowy rynek ubezpieczeniowy, w którym oczekuje się, że produkty bancassurance będą realizować potrzeby każdego indywidualnego klienta, a sprzedaż ubezpieczeń nie może być ściśle powiązana z udzielaniem kredytu. Ochrona oferowana przez BNP Paribas Cardif Polska została poddana gruntownej rewizji w świetle tych ważnych zmian. Jednak wprowadzone zmiany stwarzają również nowe możliwości współpracy z takimi partnerami jak firmy telekomunikacyjne czy sieci detaliczne, które są coraz bardziej zainteresowane usługami finansowymi.

Obecnie dzięki połączeniu BGŻ i BNP Paribas Banku Polska BNP Paribas Cardif Polska ma jeszcze lepszą pozycję, aby wykorzystywać silne partnerstwo umożliwiające spółce rozwijanie długofalowych projektów. BNP Paribas Cardif już zrewidowało swoją stra- tegię handlową i dystrybucyjną, tworząc Zespół Wsparcia Sprzedaży, aby wypracować bliższe relacje pomiędzy tymi dwoma podmiotami. Rozwijanie produktów będzie również dopasowywane do strategii BGŻ BNP Paribas z zamiarem uczynienia BNP Paribas Cardif głównym dostawcą ubezpieczeń dla Grupy w Polsce.

ARVAL

Kiedy Polska odzyskała swobodę gospodarczą w latach 90. XX w., gospodarka kraju zaczęła się rozwijać w imponującym tempie. Prognozy ekonomiczne były świetne, a sen- tymenty w biznesie bardzo optymistyczne. W tym okresie firmy z Europy Zachodniej w poszukiwaniu nowych klientów również podjęły działania mające na celu wykorzy- stanie potencjału polskiego rynku i otworzyły oddziały w Polsce.

W tym czasie długoterminowy wynajem samochodów był w Polsce koncepcją nieznaną. Rynek wymagał edukacji i odważnego pioniera, który uruchomiłby usługi zarządzania flotą pojazdów (CFM) w kraju. Takim inicjatorem był właśnie Arval, kiedy to otworzył oddział Arval Polska w październiku 1999 r. Początkowo spółka zatrudniała zaledwie kilka osób, których

233B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E