Arval Polska uważa, że innowacyjność ułatwia życie zarówno zarządzającym flotami, jak i kierowcom samochodów służbowych. Codziennie ponad 100 osób pracuje nad sukcesem spółki i jej klientów: Nasi pracownicy są najcenniejszym aktywem spółki. Codziennie potwierdzają oni praw- dziwość naszego motta: Dbamy o samochody, dbamy o Ciebie podkreśla Grzegorz Szymański.

BNP Paribas Leasing Solutions

BNP Paribas Leasing Solutions, specjalistyczny pion w ramach Grupy BNP Paribas, oferuje swoje unikalne umiejętności klientom w Polsce od 1998 r. BNP Paribas Leasing Solutions w Polsce może korzystać z know-how i doświadczenia zespołu obejmującego ok. 150 osób. BNP Paribas Leasing Solutions doskonale łączy globalną wiedzę fachową ze znajo- mością specyfiki rynków lokalnych.

U podstaw tej działalności leży rozbudowany portfel produktów obejmujący pożyczki kra- jowe, pożyczki europejskie, leasing operacyjny, leasing finansowy i rozwiązania w zakresie finansowania zapasów. Zgodnie z mottem Business is ON BNP Paribas Leasing Solutions od samego początku działalności w Polsce buduje bliskie relacje z partnerami między- narodowymi w sektorze rolnym, transportu, logistyki, budownictwa, sprzętu komputero- wego i biurowego oraz w medycznym. BNP Paribas Leasing Solutions osiągnął szczególny sukces na rynku rolnym i od 2010 r. jest liderem w zakresie finansowania maszyn rolni- czych.

BNP Paribas Leasing Solutions współpracuje z BGŻ BNP Paribas, oferując Bankowi szeroki wachlarz produktów leasingowych i obsługi dla wielu klas aktywów. BNP Paribas Leasing Solutions poprzez doradców klienta BGŻ BNP Paribas pomaga wspierać strategie inwe- stycyjne klientów biznesowych i samozatrudnionych profesjonalistów będących klientami BGŻ BNP Paribas przez dostarczanie rozwiązań leasingowych i usług finansowania.

BNP Paribas Leasing Solutions wierzy w realne partnerstwo i stara się budować dłu- gofalowe relacje oparte na gwarancji wartości dla partnerów i poparte pięcioma zobo- wiązaniami: rozległa wiedza fachowa, prostota działania, responsywność, innowacyjność i odpowiedzialność.

Mariusz Tarasiuk, Dyrektor Generalny BNP Paribas Leasing Solutions Polska, wyjaśnia: Oddajemy naszą wiedzę fachową do usług naszych partnerów i klientów BGŻ BNP Paribas. Praca w duchu partnerstwa leży w naszym DNA. Nasze długofalowe relacje z partnerami zasadzają się na wysokim poziomie wiedzy fachowej połączonej z ciągłym doskonaleniem jakości obsługi. Nasze podejście oparte na silnej współpracy umożliwiło nam między innymi stworzenie dwóch spółek joint venture w sektorze rolnictwa i budow- nictwa: Class Financial Services w 2012 r. i CNHI Capital Europe Poland w 2014 r.

GRUPA ZARZĄDZA JĄCA ARVAL. OD LEWEJ: WOJCIECH SZCZEPANIK

(DYREKTOR FINANSOWY), TOMASZ PIEKARSKI (DYREKTOR

HANDLOWY), GRZEGORZ SZYMAŃSKI (DYREKTOR GENERALNY),

DANIEL ALEKS (DYREKTOR OPERACYJNY)

ARVAL MANAGEMENT TEAM. FROM LEFT: WOJCIECH SZCZEPANIK

(FINANCE DIRECTOR), TOMASZ PIEKARSKI (COMMERCIAL DIRECTOR),

GRZEGORZ SZYMAŃSKI (GENERAL MANAGER), DANIEL ALEKS

(OPERATIONS DIRECTOR)

237B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E