BNP Paribas Real Estate

BNP Paribas Real Estate Poland, pion w ramach ogólnej struktury Grupy BNP Paribas, ofe- ruje swoją wiedzę fachową klientom w Polsce i regionie w obecnym formacie od 2010 r. BNP Paribas Real Estate Poland może polegać na know-how i umiejętnościach ponad 90 profesjonalistów i członków naczelnego kierownictwa; pion posiada wyjątkową moż- liwość łączenia globalnej wiedzy fachowej z dogłębnym zrozumieniem charakterystyki szybko zmieniających się rynków lokalnych.

Celem spółki jest wnoszenie wartości dodanej do wszystkich projektów realizowanych w imieniu klientów. BNP Paribas Real Estate Poland to nowoczesna, dobrze zarządzana spółka brokerska, doradcza i zarządzająca, działająca na rynku nieruchomości komer- cyjnych Europy Środkowej i Wschodniej, oferująca wszechstronne usługi wspierające cały cykl życia nieruchomości. Spółka wyróżnia się dzięki wysokiej jakości oferowanych usług, elastycznemu podejściu do klientów oraz zdolności budowania długofalowych relacji. Usługi świadczone przez spółkę obejmują doradztwo w zakresie wynajmu, zarządzanie nieruchomościami, rynki kapitałowe i wyceny dla wszystkich klas aktywów komercyj- nych: logistycznych, biurowych i handlowych.

Wszystkie działy uzupełnia Dział Badań, który dostarcza klientom raportów doraźnych i danych, umożliwiając im podejmowanie najlepszych długoterminowych decyzji bizneso- wych. Know-how BNP Paribas Real Estate Poland opiera się zarówno na wiedzy, jak i na długofalowym doświadczeniu jego lokalnych profesjonalistów jako konsultantów na rynku oraz międzynarodowej sieci relacji w różnych pionach z obszaru nieruchomości Grupy BNP Paribas. Przynależność do Grupy BNP Paribas w połączeniu z możliwością bliskiej współpracy z poszczególnymi departamentami lokalnymi Banku dają BNP Paribas Real Estate dodatkową przewagę na rynku.

Spółka ma w Polsce dwa biura: jedno w Warszawie, a drugie w Gdyni. Ponadto warszaw- skie biuro BNP Paribas Real Estate służy jako dodatkowe centrum dla spółki w Europie Środkowo-Wschodniej, zapewniając sprawdzone doświadczenie, zarządzanie relacjami oraz wsparcie funkcjonalne dla pozostałej części regionu.

BNP Paribas Real Estate Poland jest związane z wiodącymi instytucjami branżowymi i biznesowymi w Polsce i za granicą, w tym Królewskim Instytutem Rzeczoznawców Majątkowych (RICS), Polską Radą Centrów Handlowych, Brytyjsko-Polską Izbą Handlową, Holendersko-Polską Izbą Gospodarczą i Francusko-Polską Izbą Gospodarczą. Kontakty te umożliwiają spółce stosowanie proaktywnego podejścia przy ustalaniu profesjonalnych standardów rynkowych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej i promowanie etycznych relacji biznesowych na rynkach wschodzących.

Tworzymy silny i doświadczony zespół, który dzięki międzynarodowemu know-how i synergiom wynikającym z przynależności spółki do Grupy BNP Paribas jest w stanie angażować się i wdrażać trudniejsze i bardziej pionierskie projekty niż nasz przeciętny

245B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E