konkurent. Wzrost naszej spółki opiera się na wyjątkowo wysokiej jakości usług, które świadczymy, i innowacyjnym podejściu, które stosujemy we współpracy z naszymi part- nerami biznesowymi podkreśla Patrick Delcol, Prezes Zarządu.

Zarządzanie Aktywami: TFI BGŻ BNP Paribas

BNP Paribas prowadzi ponadto działalność w zakresie asset management w Polsce poprzez spółkę zarządzającą aktywami TFI (Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) BGŻ BNP Paribas. Spółka, powstała jako podmiot zależny BGŻ BNP Paribas, może korzystać ze wsparcia i wiedzy fachowej globalnej linii biznesowej BNP Paribas Investment Partners.

Utworzona w 1992 r. jako dom maklerski, spółka rozpoczęła działalność w zakresie zarządzania aktywami w 1996 r. Obecnie oferuje kompletny zakres produktów inwesty- cyjnych zarówno polskich, jak i międzynarodowych sprzedawanych w szczególności na rzecz klientów detalicznych i bankowości prywatnej BGŻ BNP Paribas.

ZARZĄD BANKU BGŻ BNP PARIBAS (KWIECIEŃ 2015 R.)

W DRUGIM RZĘDZIE OD LEWEJ: STEPHANE RODES, WOJCIECH SASS,

BLAGOY BOCHEV, DANIEL ASTRAUD, FRANÇOIS BENAROYA, WOJCIECH

KEMBŁOWSKI, MICHEL THEBAULT, JAROMIR PELCZARSKI ORAZ

BARTOSZ URBANIAK; W PIERWSZYM RZĘDZIE OD LEWEJ: JAN BUJAK,

JÓZEF WANCER, JEAN-PAUL SABET I MAGDALENA LEGĘĆ

THE MANAGEMENT BOARD OF BGZ BNP PARIBAS (APRIL 2015)

SECOND ROW, FROM LEFT: STÉPHANE RODES, WOJCIECH SASS,

BLAGOY BOCHEV, DANIEL ASTRAUD, FRANÇOIS BENAROYA, WOJCIECH

KEMBŁOWSKI, MICHEL THÉBAULT, JAROMIR PELCZARSKI, BARTOSZ

URBANIAK. FIRST RANK, FROM LEFT: JAN BUJAK, JÓZEF WANCER,

JEAN-PAUL SABET AND MAGDALENA LEGĘĆ

247B N P PA R I B A S W P O L S C E : L I N I E B I Z N E S O W E I S P Ó Ł K I Z A L E Ż N E