Podziękowania Acknowledgements Byliśmy zaszczyceni, otrzymując pełne poparcie dla projektu niniejszej książki ze strony Panów Jeana Lemierre a (Prezesa BNP Paribas) oraz Józefa Wan- cera (prezesa BGŻ BNP Paribas do września 2015 r.), którym jesteśmy również wdzięczni za napisanie przedmowy i wprowadzenia.

Nasze ciepłe podziękowania dla Pana Jacka Bart- kiewicza (byłego prezesa BGŻ) za to, że zechciał podzielić się swoją wizją oraz wieloletnim doświad- czeniem w Banku BGŻ.

Wyrażamy nasze szczere podziękowania dla prof. Mirosława Kłuska (Uniwersytet Rolniczy w Kra- kowie), który jest autorem rozdziałów dotyczących historii BGŻ. Chcemy również serdecznie podzię- kować Jean-Louis Moreau i René Brion (BNP Paribas Fortis) za ich wkład w opis historii Société Générale de Banque w Polsce.

Chcielibyśmy również podziękować Rogerowi Nougaret i Geoffroyowi de Lassusowi (Archiwum Dziedzictwa i Historii BNP Paribas), jako że produkcja tej książki byłaby niemożliwa bez ich wiedzy i zaangażowania.

Nasze uznanie również dla Daniela Astraud (BGŻ BNP Paribas), który jako pierwszy zaproponował opi- sanie historii BGŻ BNP Paribas i który wraz z Geof- froyem de Lassusem koordynował produkcję tej książki.

Wreszcie chcielibyśmy podziękować następującym osobom za ich wsparcie i udział:

We were honoured to receive the full support of Jean Lemierre (Chairman of BNP Paribas) and Josef Wancer (Chairman of BGZ BNP Paribas) for this book project and are grateful to them for having written the foreword and introduction.

Our warm gratitude goes to Jacek Bartkiewicz (former Chairman of BGZ) for having accepted to share his vision and long banking experience at BGZ.

We express our sincere thanks to Prof. Mirosław Kłusek (University of Agriculture in Cracow) who wrote the chapters on BGZ s history. We also sin- cerely thank Jean-Louis Moreau and René Brion (BNP Paribas Fortis) for their contribution on the history of the Société Générale de Banque in Poland.

We would also like to thank Roger Nougaret and Geoffroy de Lassus (BNP Paribas, Heritage & Histo- rical Archives) as the production of this book would not have been possible without their expertise and involvement.

Our appreciation also goes to Daniel Astraud (BGZ BNP Paribas) who was the first to suggest a history of BGZ BNP Paribas and who coordinated, together with Geoffroy de Lassus, the production of this book.

Finally, we would like to thank the following for their support and contribution:

Pierre de Longuemar (President of the BNP Paribas Historical Association), Jean-Paul Sabet (BNP Paribas), Yves Drieux (BNP Paribas), Frédéric Amoudru (BNP Paribas), Sophie Pollez (BNP Paribas), Marie-Amélie de Loisy (BNP Paribas) Gauthier Osseland (BNP Paribas), Jean-Charles Bouguet (BNP Paribas), Jean-Jacques Rognant, Gérard Binet (Cardif), Pier Paolo Di Paola (Cardif), Beata Nowak (BNP Paribas), Jakub Kuriata (BNP Paribas), Domi- nique van Hove (BNP Paribas Fortis), François Bena- roya (BGZ BNP Paribas), Katarzyna Kowalska (BGZ BNP Paribas), Ewelina Kopka (BGZ BNP Paribas), Jarosław Frączek (BGZ BNP Paribas), Małgorzata Zdzienicka-Grabarz (BGZ BNP Paribas), Maria Bąbka (BGZ BNP Paribas), Małgorzata Ładecka (BGZ BNP Paribas), Monika Kuligowska (BGZ BNP Paribas), Michel Thébault (BGZ BNP Paribas), Stéphane Rodes (BGZ BNP Paribas), Blagoy Bochev (BGZ BNP Paribas), Jan Emeryk Rościszewski (Cardif Polska), Jean Bouchet (Cardif Polska), Patrick Delcol (BNP Paribas Real Estate), Grzegorz Szymański (Arval Service Lease Polska), Małgorzata Wojtuszko (Arval Service Lease Polska), Jerzy Ostrowski (BNP Paribas Factor), Andrzej Szadkowski (BNP Paribas Securi- ties Services), Mariusz Tarasiuk (BNP Paribas Lease Group), Magdalena Wojtasińska (BNP Paribas Lease Group), Ewa Sobiech (BGZ BNP Paribas), Łukasz Jagła (BGZ BNP Paribas), Joanna Błaszczak (BNP Paribas Real Estate), Joanna Wiech (BGZ BNP Paribas), Bar- bara Grad-Woźniak (BGZ BNP Paribas), Matylda Pod- górska (BGZ BNP Paribas), Halina Kaczmarczyk (BGZ BNP Paribas), Adam Tomaszewski (BGZ BNP Paribas), Katarzyna Mroczkowska (BGZ BNP Paribas), Krzysztof Mękarski (BGZ BNP Paribas), Françoise Renaud (Hermine - www.pologneimmortelle.word- press.com), Joël Cornu (CGB. r Numismatique : www. cgb.fr), Joanna Gajda (Fundacja BGZ BNP Paribas), Barbara Prosianowska (BGZ BNP Paribas), Magda Godlewska (BGZ BNP Paribas), Valérie Eymard (BNP Paribas), Jean-Michel Duverger (BNP Paribas), Jean-Claude Chaval (BNP Paribas), Adam Toma- szewski (BGZ BNP Paribas), Żaneta Tywonek (BGZ BNP Paribas), Izabela Tworzydło (BGZ BNP Paribas), Daria Kuziemska (BNP Paribas S.A Branch), Urszula

P O D Z I Ę K O WA N I A / A C K N O W L E D G E M E N T S 251