H I S T O R I A G L O B A L N E J G R U P Y F I N A N S O W E J

Paribas wybrał status banku handlowego i nie znalazł się wśród czterech znacjonali- zowanych banków. W okresie powojennym zyskał renomę dzięki finansowaniu dużych projektów międzynarodowych wspierających eksport przemysłu francuskiego, jak na przykład huty Paz del Rio w Kolumbii (1950). Pod kierownictwem Jeana Reyre Paribas znów podniósł swoje ambicje do uczestnictwa na rynku międzynarodowym (zwłaszcza europejskim). Bank zadzierzgnął nowe alianse, odegrał podstawową rolę przy wprowa- dzaniu produktów kredytowych dla kupujących w transakcjach handlowych w 1965 r. i był pionierem na wschodzącym w tym okresie rynku eurowalutowym.

1966: kluczowy rok dla rozwoju Grupy

W ramach szerokiego programu pobudzania gospodarki francuskiej minister gospodarki i finansów Michel Debré chciał zwiększyć konkurencję między bankami oraz stworzyć finansowy zespół do zadań specjalnych. Dzięki niemu zostały częściowo zatarte różnice pomiędzy bankami handlowymi/inwestycyjnymi a depozytowymi, ograniczono także restrykcje w otwieraniu nowych oddziałów. W 1966 r. połączył on też BNCI z CNEP, czego skutkiem było powstanie Banque Nationale de Paris (BNP), który stał się czołowym bankiem Francji. Dobre relacje pomiędzy Henrym Bizotem, Prezesem Zarządu CNEP, oraz Pierre em Ledoux, Dyrektorem Zarządzającym BNCI, pomogły w połączenia obu banków, które choć w dużym stopniu komplementarne miały zdecydowanie różną kulturę korporacyjną.

BNP rozpoczął działalność i odgrywał czołową rolę w obsłudze spółek potrzebujących finansowania, ale także osób fizycznych budujących domy. Bank pomógł w otwarciu usług bankowych na rynek masowy, udostępniając setki lokalnych oddziałów, i był jednym z kilku banków oferujących kartę płatniczą Carte Bleue, rozszerzył także swoją sieć mię- dzynarodową. Kampania reklamowa banku Votre argent m intéresse ( Chcę po prostu twoich pieniędzy ), przeprowadzona w 1973 r. w odważnym duchu BNCI, złamała fran- cuskie tabu dotyczące rozmów o pieniądzach i do dzisiaj pozostaje jednym z najbardziej pamiętnych sloganów reklamowych banków we Francji. W tym samym roku Grupa rozpo- częła sponsorowanie turnieju tenisowego French Open. Ta relacja okazała się mieć świe- tlaną przyszłość i przez lata wyrosła poza korty Rolanda Garrosa, obejmując wszystkie formy rozgrywek tenisowych na całym świecie.

CENTRALA BNP I DAWNA SIEDZIBA BNCI,

BOULEVARD DES ITALIENS, PARYŻ (1989 R.)

HEAD OFFICE OF BNP AND FORMER HEAD OFFICE OF BNCI,

BOULEVARD DES ITALIENS, PARIS (1989)

27