H I S T O R I A G L O B A L N E J G R U P Y F I N A N S O W E J

W 1993 r. na Prezesa Zarządu BNP powołany został Michel Pébereau z poleceniem prze- prowadzenia prywatyzacji banku. Proces ten zakończył się dużym sukcesem, a BNP stał się pierwszym bankiem, który pełnił funkcję swojego własnego doradcy przy publicznej ofercie akcji. Michel Pébereau rozpoczął wtedy projekt o prawdziwie przemysłowej skali, a gdy w 1992 r. wprowadzono Jednolity Rynek Europejski rozpoczął budowę instytucji finansowej zdolnej do sprostania nowej konkurencji. Sieć oddziałów została zmodernizo- wana, zaktualizowano także ofertę produktową. W 1997 r. bank umożliwił klientom dostęp poprzez internet. W tym okresie wdrożył również wyrafinowany proces kontroli ryzyka.

BNP Paribas: budowa czołowej grupy bankowej

Michel Pébereau miał wizję budowy konkurencyjnej instytucji bankowej w skali europej- skiej. W tym celu zwrócił się do szeregu francuskich banków z propozycją stworzenia aliansu, niemniej jego propozycje nie przekonały potencjalnych partnerów. W 1999 r., gdy tylko ogłoszono plany połączenia Société Générale i Paribas, wykorzystał tę możliwość do ogłoszenia pierwszego we Francji wezwania do sprzedaży akcji, co całkowicie zasko- czyło paryską giełdę. BNP w ramach tzw. Projektu SBP ogłosił jednoczesne wezwania do sprzedaży akcji zarówno Société Générale, jak i Paribas w oparciu o ofertę wymiany akcji. Po 6-miesięcznej walce o przejęcie BNP zdobył kontrolę nad bankiem Paribas. Fran- cuski Bank Centralny (Banque de France) odmówił jednak wydania zgody na przejęcie przez BNP kontrolnych pakietów akcji w Société Générale.

Następny okres był czasem stopniowego tworzenia lidera europejskiego rynku banko- wego. Bezproblemowa integracja pracowników obu banków zagwarantowała spójne podejście do zarządzania; zachowano najlepsze systemy i usługi z każdego banku. Utworzenie marki BNP Paribas, bazującej na dwóch tradycjach, z nowym logo i nowym sloganem: Bank zmieniającego się świata , pomogło zbudować silny międzynarodowy profil instytucji. W 2003 r. wprowadzono istotną zmianę w systemie zarządzania Grupą: rozdzielono stanowiska Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Prezesa Zarządu. Zmiana wprowadzona została w sposób bardzo płynny, pozwalający na zachowanie stabilności wewnętrznej.

W międzyczasie otoczenie gospodarcze zmieniało się, a BNP Paribas doskonale rozumiał to zjawisko. Kierownictwo Banku miało świadomość ryzyka związanego z przejmowa- niem innych podmiotów za każdą cenę i cierpliwie czekało na odpowiedniego partnera pozwalającego zbudować zrównoważony model biznesowy. Kilka przejęć, w większości pod kierownictwem Baudouina Prota po jego powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu w 2003 r., pozwoliło Grupie stopniowo powiększyć rozmiary. Ostatnie przejęcia zreali- zowane zostały przez nowe kierownictwo. Jean-Laurent Bonnafé powołany został na Prezesa Zarządu Grupy w 2011 r., a Jean Lemierre, poprzedni Prezes EBOiR, został Prze- wodniczącym Rady Dyrektorów w 2014 r. 2001, BNP Paribas przejął 100% kapitału zakładowego swojego amerykańskiego pod- miotu zależnego Bank of the West działającego na zachodzie USA i na Hawajach.

31