W O K R E S I E M I Ę D Z Y W O J E N N Y M

Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas), poprzednik BNP Paribas oraz Société Générale de Belgique, czyli poprzednik BNP Paribas Fortis, w okresie międzywojennym prowadziły w Polsce działalność na znaczną skalę. Ten rozwój działalności w Polsce zarówno ze strony Société Générale de Belgique, jak i Banque de Paris et des Pays-Bas wpisywał się w ogólną ekspansję obu instytucji w Europie Wschodniej. Trafiły do Polski, ale też do Rumunii, Bułgarii, Czechosłowacji i Jugosławii To parcie na Wschód banków Paribas i Société Générale de Belgique wynikało z dążenia do rozwoju relacji handlowych i prze- mysłowych między Francją i Belgią z jednej strony, a państwami powstałymi z rozpadu imperium austro-węgierskiego z drugiej.

Dla Francji i Belgii zbudowanie silnej obecności gospodarczej w Polsce było odpowiedzią na nową sytuację, jaką stworzyła rewolucja bolszewicka w Rosji (przez lata uważano, że nowy reżim niebawem upadnie i przygotowywano się do ponownego podboju przemysło- wego Rosji, a silna obecność gospodarcza w Polsce by to ułatwiła), a jednocześnie było odpowiedzią na jasno wyrażane przez rząd francuski pragnienie, aby wpływy gospo- darcze i polityczne Francji zastąpiły wpływy niemieckie w Europie naddunajskiej i bał- kańskiej. Poza tym bank Société Générale de Belgique niepokoił się możliwością powrotu dużych firm niemieckich, które przed wojną obsługiwały znaczną część finansowania pol- skiej wymiany importowo-eksportowej.

Paribas i Société Générale de Belgique prowadziły inwestycje w sektorze bankowym, a jednocześnie oba banki odgrywały ważną rolę gospodarczą poprzez nabywanie akcji różnych spółek przemysłowych i handlowych w Polsce.

Polska po I wojnie światowej jako pole działania dla banków belgijskich i francuskich

W traktacie wersalskim (czerwiec 1919 r.) potęgi światowe uznały odrodzenie niepodle- głego Państwa Polskiego obejmującego terytoria, które w 1914 r. należały do imperium

BANKNOT 10 MAREK POLSKICH Z 1917 R.

10 POLISH MARK BANKNOTE, 1917

39