W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Państw Europy Środkowej. Ta transakcja zapewniła francuskiej grupie kapitałowej obec- ność w Czechosłowacji, Rumunii i Polsce.

W Belgii wielu dyrektorów w grupie kapitałowej Société Générale de Belgique uczestni- czyło w 1919 r. w pracach dwóch komisji, które utworzył Paul Hymans, minister spraw zagranicznych. Ich celem było zbadanie organizacji konsularnej i zbadanie możliwości rozwoju eksportu belgijskiego. Uzgodniono, że grupa kapitałowa Société Générale de Bel- gique, a szczególnie jej spółka zależna Banque Belge pour l Étranger (BBE), wesprze ten rozwój handlu na nowych obszarach poprzez otwarcie oddziałów w różnych państwach. W takim kontekście bank BBE uczestniczył w przyspieszonej ekspansji w Europie Wschod- niej. W latach 1919 1920 bank otworzył oddziały w Bukareszcie i w miejscowości Braiła. Kiedy Banque de l Union Parisienne (BUP), francuski bank emisyjny, z którym bank Société Générale de Belgique utrzymywał relacje od jego utworzenia w 1904 r., wyraził ubole- wanie, że belgijska grupa kapitałowa podjęła działalność w Rumunii, nie zaprosiwszy BUP do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu, Jean Jadot zarządzający Société Générale wyjaśnił Lucienowi Villarsowi, członkowi zarządu BUP, nową politykę belgijskiej ekspansji banku BBE: Rząd belgijski przywiązuje wielką wagę do tego, aby bank BBE bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych, w których ma dominujący wpływ, znalazł się w tych krajach, gdzie Belgowie mają swoje interesy 3.

W innych państwach Europy Wschodniej BBE nie otworzył własnych oddziałów, ale współpracował z wiedeńskim bankiem Wiener Bankverein (WBV). Ten ostatni został zało- żony w 1869 r. i pod względem kapitalizacji od dawna należał do czołówki austriackich instytucji bankowych. Miał oddziały we wszystkich państwach powstałych z rozpadu imperium austro-węgierskiego. Aby uwzględnić ambicje narodowe tych młodych republik, WBV rozważał przekształcenie swoich oddziałów w spółki zależne. Na to jednak bank potrzebował pieniędzy, a wojna znacznie go osłabiła.

Stosunki między BBE a WBV szybko stały się serdeczne i pełne zaufania. Uzgodniono, że grupa utworzona przez Société Générale de Belgique i BBE w dwojaki sposób będzie uczestniczyć w finansowaniu rozwoju grupy kapitałowej WBV. W 1920 r. bank Société Générale objął podwyższony kapitał banku wiedeńskiego, stając się jego akcjonariuszem posiadającym 15% akcji. W następnym etapie bank BBE bezpośrednio objął akcje w ban- kach utworzonych przez WBV z sieci oddziałów znajdujących się w Czechosłowacji, Jugo- sławii i Polsce: Allgemeiner Böhmischer Bankverein, założonym w 1921 r. w Pradze, Landesbank für Bosnien und Hercegovina, założonym w Sarajewie w 1922 r., Société Générale de Banque w Polsce, utworzonym w 1923 r.

Wśród ogromnych projektów, jakie Société Générale de Belgique i Banque de Paris et des Pays-Bas podjęły w celu rozwoju swojej działalności w Europie Wschodniej, Polska

3. AGR II, SGB 4, n° 3568-3570, Jean Jadot do Luciena Villarsa, 27 czerwca 1919 r.

43