FRANCUSKO-POLSKA SPÓŁKA KOLEJOWA (COMPAGNIE FRANCO-POLONAISE DE CHEMINS DE FER). INFORMACJA O PRZYZNANIU POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 400 MLN FRF, 1921 R.

MAGISTRALA WĘGLOWA, CZYLI LINIA KOLEJOWA ŁĄCZĄCA GÓRNY ŚLĄSK Z PORTEM W GDYNI, JEST SZTANDAROWYM PRZYKŁADEM POLSKO-FRANCUSKIEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM. BYŁA TO NAJWIĘKSZA INWESTYCJA TRANSPORTOWA W TAMTYM OKRESIE. BEZPOŚREDNIM POWODEM JEJ BUDOWY BYŁA POLSKO NIEMIECKA

WOJNA CELNA ROZPOCZĘTA W 1925 R. W JEJ WYNIKU POLSKA MUSIAŁA SZUKAĆ NOWYCH RYNKÓW ZBYTU DLA SWOICH PRODUKTÓW. GŁÓWNYM TOWAREM EKSPORTOWYM POLSKI BYŁ

WÓWCZAS WĘGIEL KAMIENNY, TRANSPORTOWANY DOTYCHCZAS NA RYNKI ZAGRANICZNE DROGĄ LĄDOWĄ. ABY USPRAWNIĆ TRANSPORT WĘGLA Z POŁUDNIA NA PÓŁNOC I NASTĘPNIE DROGĄ

MORSKĄ PRZEZ PORT W GDYNI, NIEZBĘDNA BYŁA BUDOWA LINII KOLEJOWEJ, KTÓRA OMIJAŁABY TERYTORIUM NIEMIEC. MAGISTRALA WĘGLOWA BUDOWANA BYŁA OD 1928 DO 1930 R. PRZEZ

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE. W 1931 R. POWSTAŁA POLSKO-FRANCUSKA SPÓŁKA - FRANCUSKO-POLSKIE TOWARZYSTWO KOLEJOWE S.A. (COMPAGNIE FRANCO-POLONAISE DE CHEMINS DE

FER). AKCJONARIUSZAMI BYLI: ZE STRONY POLSKIEJ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO, A ZE STRONY FRANCUSKIEJ BANQUE DES PAYS DU NORD ORAZ KONCERN METALURGICZNO-

ZBROJENIOWY SCHNEIDER ET CREUSOT. SPÓŁKA PRZEJĘŁA BUDOWĘ LINII ORAZ UZYSKAŁA 40-LETNIĄ KONCESJĘ NA ZARZĄDZANIE LINIĄ. W 1933 R. POJECHAŁY NIĄ PIERWSZE POCIĄGI.

DŁUGOŚĆ LINII Z KATOWIC DO GDYNI WYNOSIŁA 552 KM (NOWO WYBUDOWANE ODCINKI 458 KM). LINIA PRZYNOSIŁA ZYSKI OD SAMEGO POCZĄTKU JEJ UŻYTKOWANIA.

FRENCH-POLISH RAILWAY COMPANY (COMPAGNIE FRANCO-POLONAISE DE CHEMINS DE FER). INFORMATION MEMORANDUM ON THE ISSUANCE OF A LOAN OF 400 M FRF, 1921

COAL THOROUGHFARE, I.E. THE RAILWAY LINE CONNECTING UPPER SILESIA WITH THE GDYNIA PORT IS A FLAGSHIP EXAMPLE OF POLISH-FRENCH BUSINESS COOPERATION IN THE INTERWAR

PERIOD. IT WAS THE BIGGEST TRANSPORT INVESTMENT PROJECT AT THE TIME. THE MAIN DRIVER OF ITS CONSTRUCTION WAS THE POLISH-GERMAN CUSTOMS WAR STARTED IN 1925. AS

A RESULT, POLAND HAD TO LOOK FOR NEW SALES MARKETS FOR ITS PRODUCTS. POLAND S MAIN EXPORT COMMODITY AT THE TIME WAS COAL, PREVIOUSLY TRANSPORTED TO FOREIGN

MARKETS BY LAND. TO FACILITATE COAL TRANSPORT FROM THE SOUTH TO THE NORTH, AND THEN BY SEA VIA THE GDYNIA PORT, A RAILWAY LINE HAD TO BE CONSTRUCTED TO BYPASS

THE TERRITORY OF GERMANY. THE COAL THOROUGHFARE WAS BUILT FROM 1928 TO 1930 BY THE POLISH RAILWAY COMPANY. IN 1931, A POLISH-FRENCH COMPANY WAS ESTABLISHED

FRANCUSKO-POLSKIE TOWARZYSTWO KOLEJOWE S.A. (COMPAGNIE FRANCO-POLONAISE DE CHEMINS DE FER). ITS SHAREHOLDERS INCLUDED: ON THE POLISH SIDE, BANK GOSPODARSTWA

KRAJOWEGO, AND, ON THE FRENCH SIDE, BANQUE DES PAYS DU NORD AND THE METALLURGY AND ARMAMENTS CONCERN, SCHNEIDER ET CREUSOT. THE COMPANY TOOK OVER THE

CONSTRUCTION OF THE LINE AND WAS GRANTED A 40-YEAR CONCESSION TO MANAGE THE LINE. IN 1933, THE FIRST TRAINS TRAVELED THE ENTIRE DISTANCE OF THE LINE. THE LENGTH OF

THE LINE FROM KATOWICE TO GDYNIA WAS 552 KM (NEWLY BUILT SECTIONS 458 KM). THE LINE WAS PROFITABLE FROM THE VERY BEGINNING OF ITS OPERATION