W O K R E S I E M I Ę D Z Y W O J E N N Y M

i produkowały od 450 do 500 ton papieru miesięcznie. Przedsiębiorstwo rozwiązali oku- panci niemieccy i w 1919 r. potrzebowało ono kapitałów, aby odrodzić się z popiołów. Dzięki pomocy banku Paribas spółka kupiła na bardzo korzystnych warunkach 5 zase- kwestrowane poniemieckie fabryki papieru w Myszkowie i Warszawie.

Udział Paribas w tym przedsięwzięciu miał być połączony ze współpracą banku ze spółką transportu rzecznego w celu realizacji projektu eksportu celulozy do Francji Wisłą (przez port w Gdańsku). Zbudowano to, co dyrekcja Paribas nazywała cyklem obej- mującym: produkcję celulozy w Polsce, transport tego surowca barkami Warszawskiej Spółki Transportu i Nawigacji oraz załadunek tej celulozy na parowce wszystko finan- sowane przez Bank Francusko-Polski. Jednak działalności w zakresie nawigacji morskiej i rzecznej szybko zaprzestano po kredytach w funtach szterlingach, a spółkę zlikwido- wano w latach 1927 1928.

Grupa Paribas była również aktywna w sektorze naftowym. Już przed pierwszą wojną światową wspólnie z austriacką grupą bank założył Francusko-Galicyjską Spółkę Naftową i Francusko-Polską Spółkę Naftową, które eksploatowały tereny roponośne w Bitkowie i Tustanowicach (Borysław). Po konflikcie Paribas podjął próbę wzmocnienia swojej obec- ności w galicyjskim przemyśle naftowym we współpracy z firmami Clairin & Cie i Bénard Frères. Bank nabył też większość akcji w dwóch austriackich spółkach naftowych, dzia- łających w Galicji i objętych sekwestrem: Galicienne des Carpates, która wytwarzała 120 000 ton ropy nieoczyszczonej rocznie, i Schodnica, której produkcja wynosiła 80 000 ton. Bank zamierzał w ten sposób uczestniczyć w wysiłkach podejmowanych przez rząd francuski w celu pokrycia zapotrzebowania na paliwo. W rzeczywistości ropa galicyjska zawsze stanowiła tylko niewielką część importu francuskiego. Wydobycie gwałtownie spadało już przed wojną po osiągnięciu historycznie najwyższego poziomu 2 mln ton w 1909 r. Produkcja ropy naftowej w Galicji sięgnęła zaledwie 1 114 000 ton w 1914 r., 771 000 ton w 1924 r. i około 500 000 ton rocznie w latach 30. XX w. Była to ropa, którą należało zagospodarować raczej wewnętrznie w kraju lub w państwach ościennych.

Bank Paribas zainteresował się wreszcie sektorem transportu. Paribas posiadał akcje w spółce Warszawskich Podmiejskich Kolei Elektrycznych, która na przedmieściach War- szawy zbudowała pierwszą w Polsce zelektryfikowaną linię kolejową łączącą War- szawę z Grodziskiem Mazowieckim.

Utworzenie Société Générale de Banque w Polsce (SGBP)

Od kwietnia 1919 r. Banque Belge pour l Étranger (BBE), spółka zależna Société Générale de Belgique, otrzymywał z różnych stron prośby o założenie spółki zależnej banku w Polsce. W lipcu na miejscu pojawił się wysłannik banku z zadaniem zbadania wykonal-

5. Archiwa banku Paribas, notatka komendanta Gallanda do Horace a Finaly, wrzesień 1924 r.

55