T H E I N T E R-WA R Y E A R S

RZECZPOSPOLITA POLSKA POŻYCZKA STABILIZACYJNA 1927 R. ODRĘBNE POROZUMIENIE MIĘDZY RZĄDEM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ

GRUPĄ FRANCUSKICH BANKÓW (REPREZENTOWANYCH PRZEZ PARIBAS)

REPUBLIC OF POLAND STABILIZATION LOAN 1927 SEPARATE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND

AND THE GROUP OF FRENCH BANKS (REPRESENTED BY PARIBAS)