Przedmowa

W ciągu ostatnich lat Polska przeszła wyjątkową drogę pod względem rozwoju sytuacji gospodarczej kraju. Po 45 latach komunizmu w gospodarce zaczęły zachodzić głębokie przemiany, prowadzone w różnym tempie, we wszystkich sektorach działalności.

Od początku lat dziewięćdziesiątych przechodzenie z gospodarki kolektywnej na gospo- darkę rynkową następowało szybko i skutecznie, przy jednoczesnej akceptacji kon- sekwencji społecznych zachodzącej transformacji. Środki podjęte w celu zwalczenia wyniszczającej kraj hiperinflacji stworzyły możliwości rozwoju i wzrostu gospodarczego. Przyczyniły się do przygotowania negocjacji w sprawie przystąpienia Polski do Unii Euro- pejskiej, które rozpoczęły się w 1994 roku.

Polska, należąca do Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku, stała się jedną z najbardziej dynamicznych gospodarek Europy, dowodząc tym samym swojej odporności na wstrząsy z zewnątrz. Polska była jedynym państwem Unii Europejskiej, które nie doświadczyło wyraźnej recesji podczas kryzysu gospodarczego w latach 2008 - 2010.

Do tego sukcesu przyczyniło się wiele czynników. Przede wszystkim kompetencje zawo- dowe siły roboczej przy atrakcyjnych kosztach pracy. Europejskie fundusze strukturalne skutecznie wykorzystano w celu realizacji i modernizacji infrastruktury, dróg i kolei, nie- zbędnych do rozwoju gospodarki coraz silniej zintegrowanej z gospodarką pozostałych państw Unii Europejskiej.

Istotną rolę w tych przemianach odegrał sektor bankowy. Od połowy lat dziewięćdzie- siątych podjęto głęboką restrukturyzację banków. Charakteryzował ją nie tylko proces prywatyzacji, ale również zaangażowanie inwestorów zagranicznych w poprawę kondycji banków znajdujących się w trudnej sytuacji. Polityka ta, konsekwentnie prowadzona przez Bank Centralny i KNF, umożliwiła zbudowanie zróżnicowanej infrastruktury bankowej, zdolnej finansować na najlepszych warunkach wzrost gospodarczy i spełniać rosnące aspiracje klientów. Jednocześnie znacznie wzmocniono wypłacalność i płynność banków.

Dzisiaj Polska przechodzi nowy etap ewolucji. Aby sprostać jej aspiracjom, należy zbu- dować model gospodarczy wspierający wzrost przy malejącym wsparciu w postaci atrak- cyjnych kosztów pracy oraz, w dłuższym okresie, obfitych funduszy unijnych. Oznacza to mobilizację zasobów finansowych pozwalających na promowanie produkcji towarów i usług o większej wartości dodanej poprzez wzmocnienie innowacyjności oraz silniejszą internacjonalizację polskich przedsiębiorstw. Sektor finansowy będzie się przyczyniać do