W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

na cele inwestycyjne, zamroziły środki, jakimi bank mógł dysponować, unieruchamiając je w przedsiębiorstwach, które stały się niezdolne do spłaty zadłużenia. W tej awaryjnej sytuacji BBE i SGB udzieliły swojej polskiej spółce zależnej kredytu pomocowego. Ich zyski, wypracowane w ciągu roku w kwocie 700 tys. zł, zostały całkowicie pochłonięte przez rezerwy na należności nieściągalne i portfel papierów wartościowych.

Suma aktywów banku spadła z 167 mln zł w 1929 r. do 145 mln w 1930 r., a następnie do 101 mln zł w 1931 r. i 85 mln w 1932 r. Bank zwinął skrzydła: koszty zarządu spadły z 6,5 do 3,5 mln zł w latach 1929 1933. Bank zatrudniał wówczas około 625 osób.

W latach 1932 1937 historię SGBP zdominowało opracowywanie i wdrażanie kolejnych planów uzdrowienia spółki (w latach 1933 1935 i w roku 1937) a to wszystko z zacho- waniem jak największej dyskrecji, aby nie zaszkodzić kredytom banku ani jego głównym akcjonariuszom.

W kwietniu 1933 r. badanie ksiąg SGBP wykazało deficyt w wysokości około 15,5 mln zł. Aby sfinansować te straty, akcjonariusze SGBP zrzekli się pewnych wierzytelności proporcjonalnie do swoich udziałów w kapitale spółki. Ta operacja uzdrawiania banku pociągnęła też za sobą pewną koncentrację akcjonariatu, ponieważ wielu akcjonariuszy w tym Banque Union de Bohême i niektórzy drobni akcjonariusze polscy zrzekło się swoich akcji bez odszkodowania na rzecz trzech głównych akcjonariuszy.

W 1934 r. bank SGBP otworzył oddział w Gdyni. Ten port morski położony w pobliżu Wol- nego Miasta Gdańsk zbudowano w latach 20., aby dać Polsce narodową drogę trans- portu towarów eksportowanych. Umiejscowienie oddziału SGBP w tym porcie bałtyckim jest znamienne i pokazuje, że bank postanowił ograniczyć się w większym stopniu, niż to miało miejsce poprzednio do finansowania transakcji ściśle handlowych. Ten oddział w Gdyni bardzo szybko zwiększał obroty.

Kryzys finansowy panował na całym świecie i dotknął zarówno akcjonariuszy SGBP, jak i sam bank polski. W tym kontekście w ramach uzdrawiania austriackiego sektora banko- wego WBV połączył się z bankiem Creditanstalt w 1934 r. Nowy podmiot przyjął nazwę Creditanstalt-Bankverein. Równolegle BBE i Société Générale de Belgique również zmu- szone były do przeprowadzenia restrukturyzacji, aby dostosować się do nowych prze- pisów belgijskich. Pozbyły się działalności bankowej w zakresie lokat, którą powierzono nowym spółkom. Po uzyskaniu statusu spółki portfelowej bank Société Générale de Bel- gique wchłonął BBE w 1936 r., co sprawiło, że bank Société Générale de Belgique został bezpośrednim akcjonariuszem SGBP.

Pomimo wysiłków podejmowanych w celu uzdrowienia spółki sytuacja SGBP pogarszała się w kolejnych miesiącach. Spadek cen surowców i polityka deflacyjna, jaką prowadził polski rząd, osłabiła polską gospodarkę. Wiele przedsiębiorstw, którym bank udzielił kre- dytów, stało się niezdolnych do wywiązania się ze swoich zobowiązań.

71