Państwowy Bank Rolny (1919 1949)

Powstanie Państwowego Banku Rolnego

Początek Państwowego Banku Rolnego związany jest z dekretem Naczelnika Państwa z 5 lutego 1919 r., który nadawał mu nazwę: Polski Państwowy Bank Rolny oraz zawierał jego Statut22. Znajdujące się w Statucie zadania banku wynikały z ówczesnej koncepcji rządu w kwestii rolnej. Do najważniejszych należało: udzielanie długoterminowych kre- dytów amortyzacyjnych na zakup ziemi z parcelacji prywatnych, przeprowadzanych przez właścicieli majątków ziemskich lub przez organizacje społeczne, prowadzenie na własny rachunek parcelacji i kolonizacji gruntów państwowych oraz kredytowanie melioracji.

Realizacja tych zadań miała zostać sfinansowana z listów zastawnych banku23. Do uru- chomienia działalności banku, podlegającego w tym czasie Ministerstwu Rolnictwa i Dóbr Państwowych (MRiDP), jednak nie doszło. W związku z podjęciem przez Komisję Rolną Sejmu oraz Plenum Sejmowe decyzji o konieczności przeprowadzenia szerokiej reformy rolnej, opartej na przymusowym wykupie dużej własności rolnej, postanowiono nadać nowy charakter bankowi i ściśle go związać z działalnością Głównego Urzędu Ziem-

22. Dekret Naczelnika Państwa z 5 lutego 1919 r. w przedmiocie Statutu Polskiego Państwowego Banku Rolnego. Dziennik Praw Państwa Polskiego 1919, nr 12, poz. 134.

23. Szerzej na temat działalności Państwowego Banku Rolnego zob.: M. Kłusek, Państwowy Bank Rolny w latach 1919 1949. Studium historyczno-prawne, Warszawa 2013.

STATUT POLSKIEGO PAŃSTWOWEGO BANKU ROLNEGO, 1919 R.

STATUTES OF BANK ROLNY 1919

95H I S T O R I A B G Ż