skiego24. Zmienione zadania stojące przed bankiem określał 15. pkt. uchwały Sejmu Usta- wodawczego z 10 lipca 1919 r. Bank miał się zajmować środkami służącymi realizacji melioracji, parcelacji i kolonizacji, udzielaniem kredytów na zakup gruntu, wspieraniem działalności organizacji oraz osadników w ich zagospodarowaniu się.

Szybko się okazało, że konieczna była reforma Banku. Należało dostosować Statut do nowych zadań. W grudniu 1919 r. uchwalono utworzenie funduszu osadniczego, którym dysponował Główny Urząd Ziemski (GUZ), a administrowanie funduszem powierzono Bankowi. W tym samym czasie MRiDP rozpoczęło przygotowania do przekazania swoich przyszłych funduszy w zarząd Banku25.

Nowy Statut PBR został przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 1920 r., lecz ze względu na wypadki wojenne został uchwalony przez Sejm Ustawodawczy dopiero 10 czerwca 1921 r. Polski Państwowy Bank Rolny został przekształcony w Państwowy Bank Rolny (PBR)26. Zgodnie z nowym Statutem działalność Banku miała obejmować dwa nieza- leżne obszary: administrowanie państwowymi funduszami wspierającymi osadnictwo, meliorację i rolnictwo oraz prowadzenie operacji na własny rachunek. Z powodu bardzo trudnej sytuacji walutowej kraju Bank nie otrzymał prawa do emisji listów zastawnych lub obligacji.

24. Państwowy Bank Rolny wszedł w skład Głównego Urzędu Ziemskiego w momencie utworzenia go na mocy ustawy z 22 lipca 1919 r.

25. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. RP), 1922, nr 59, poz. 369.

26. M. Nowak, Państwowy Bank Rolny w Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 1988, s. 17. W. Morawski, Od marki do złotego, Warszawa 2008, s. 79.

SIEDZIBA POLSKIEGO BANKU ROLNEGO

RYS. ALEKSANDRA KIERZKOWSKA

HEAD OFFICE OF THE POLSKI BANK ROLNY

DRAWING BY ALEKSANDRA KIERZKOWSKA

97H I S T O R I A B G Ż